Във връзка със сигнал на читател на Фермер.БГ за извършвана сеч в държавна горска територия в района на дейност на Държавно ловно стопанство „Русалка”, гр. Априлци, екип от горски служители на Регионална дирекция по горите – Ловеч, извърши незабавна проверка на посочения терен.

[news] 
При направената инспекция проверяващите са констатирали, че се извършва санитарна сеч върху 15 дка иглолистни култури от бял и черен бор, нападнати от върхов корояд. Нападението върху площта е 100%, затова се налага санитарна намеса, с която се отстраняват болните дървета. Върху останалата част от подотдела, която е 17 дка се извършва лесовъдска намеса, но тя е строго прецезирана.
 
Част от площта, в която се извършва санитарна сеч е оставена на естествено възобновяване с бук и габър, а останалата площ ще бъде залесена през следващия залесителен сезон. На сечището е поставена информационна табела, според нормативните изисквания. Сечта е започнала през януари 2016 г. и е със срок  на действие до средата на април 2016 г.
 
Всички изисквания по наредбата за сечите са спазени. Има одобрен технологичен план за извеждане на сечта и издадено позволително за сеч. Добита е около 300 куб. м. дървесина, категорични са експертите, извършили проверката. Съставен е акт по Закона за движение по пътищата на лицето, извършващо извоза на дървесината. 

Представители на РУ Априлци и горски служители са почистили с необходимата теника пътната настилка от калта и дърветата.