Производството на мляко в ЕС ще продължи да расте, а търсенето на домашни птици в ЕС и в световен мащаб ще се увеличи стабилно през разглеждания период. Това прогнозира Селскостопанският доклад на ЕС за 2019-30, публикуван вчера от Европейската комисия.

Скорошният бум на зараза с африканска чума по свинете (АЧС) има огромно влияние върху световния пазар на месо. Краткосрочно, това ще задвижи износа на всички видове месо от ЕС към Китай, и по-сопециално - на свинско. Очаква се тази тенденция да доведе до несигурност на дългосрочното севтовно снабдяване с месо и търговските модели, по които то се случва. В добавка, понижената наличност на свинско на европейския пазар може да предизвика промени в консуматорските навици.

АЧС промени завинаги китайския месен пазар

Обратната тенденция се очертава за търсенето на птиче месо в ЕС, което ще нараства бавно между 2019 и 2030 г. Производстовото му в ЕС може да достигне 16,5 млн. т, при консумация от 26,6 кг на глава от населението до 2030 г.  и продължаващо силно световно търсене.

Ръстът на световното търсене на свинско месо ще се отрази в краткосрочно увеличение на производството му в ЕС и повишение на цените. Което от своя страна може да доведе до по-голямо от планираното намаление на потреблението на свинско в ЕС. Когато обаче азиатските пазари се възстановят, очаквано продукцията на свинско в Съюза ще спадне значително, както и цената му.

Между 2019 и 2030 г. изискванията за устойчивост ще доведат до умерено нарастване на производството на мляко, което по прогнозни данни ще достигне 179 млн. т през 2030 г. (сравнено със 168 млн. т през 2019 г.). секторъв вероятно ще приспособи селскостопанските си практики, като това ще доведе до увеличаване на продукцията при едновременно намаляване на стадата (очаквано с ок. 1,4 млн. крави) и емисиите на парникови газове от тях. Независимо от това, ЕС прогнозирано ще остане водещият световен доставчик на млечни продукти.

Report: EU agricultural outlook 2019-30

Голям дял от добива на мляко в ЕС ще се употребява за производството на сирене (24%), поради стабилното световно търсене и нарастващата му вътрешна промишлена употреба. Продукцията на сирене со очаква да нарасне от 10.8 млн. т през 2019 г. до 11.5 млн. т през 2030 г.

Консумацията на мляко за пиене се очертава да намалява в средносрочен период, докато търсенето на масло ще продължи да нараства. В отговор на тази тенденция, производстовото на масло в ЕС ще се увеличи от 2.5 млн. т до 2,7 млн. т.СВследствие на социални, етични, здравословни и екологични съображения, годишното потребление на месо в ЕС се очаква да намалее с 1 кг на човек от населението и да достигне 68,6 кг на глава до 2030 г. Така производството на говеждо месо в ЕС ще намалее с 9,4% за разглеждания период, независимо от лекото повишение на цената му до 2030 г. Търговските възможности обаче могат да доведат до по-висок износ на говеждо от ЕС.