Само три са проектните предложения по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., показва справка в системата ИСУН.

Спешна среща заради убийствената проектонаредба за малките производители

Крайният срок за кандидатстване беше 20 октомври. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е над 15,6 млн. лв. По регламент беше определена максимална помощ за един проект близо 2. млн.лв.

Малко над 1,9 млн лева е общата стойност на подадените проектни предложения, сочи справката

Подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността и възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. Допустими за това подпомагане бяха кандидати, в чиито животновъден обект е извършено след 1 януари 2018 г. унищожаване на животни поради усложнена епизоотична обстановка и установени заразни болести.

По подмярката се подпомагат разходи за купуване на животни - свине, птици, овце и кози, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект/репопулация, както и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

Желаещите да се възползват от помощта са трима, но тепърва предстои оценка на постъпилите проектни предложения от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). След преминаване на двата контролни етапа – административно съответствие и техническа и финансова допустимост, ще стане ясно дали и тези проекти ще получат финансиране по подмярката