Прокуратурата протестира решението на Върховния административен съд (ВАС) за Наредба 3, регламентираща директните плащания. 
 
 
В протеста на прокурор Динка Коларска пише следното:
 
„Да се върне делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд. Да се отмени решението на ВАС и да постанови друго решението по същество, с което да отмените посочената разпоредба като материално незаконосъобразна и необоснована“.
 
 
На 24 януари ВАС отхвърли жалбата на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) и на Националната асоциация за развъждане на млечни овце в България (НАРМОБ).
 
„В случая жалбоподателите не сочат на кой и какъв акт от по-висока степен противоречи обжалваната разпоредба. При служебната проверка на оспорения административен акт настоящият съдебен състав намира, че същият е съответен на материалноправните разпоредби. Предвид изложеното, спрямо оспорената разпоредба не са налице основания за отмяна, поради което жалбата подлежи на отхвърляне“, пише в решението на магистратите.
 
Още по време на заседание на 4 декември, прокуратурата подкрепи жалбата на асоциациите.
 
„Жалбата е основателна. Оспорените разпоредби са приети при съществено нарушаване на административнопроизводствените правила. Оспорените разпоредби не съответстват на целта за гарантиране на еднаквото третиране на земеделските стопани в България, Румъния и Хърватия, чиито директни плащания подлежат на постепенно въвеждане“, пишеше в протокола от заседанието.