Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува на интернет страницата си проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

 

В проектодоклада е записано: „Изготвянето на този проект на Наредба се налага във връзка с разрастващи и увеличаващи се възможности за икономическо развитие на отраслите охлювъдство и отглеждане на калифорнийски червеи и постъпили предложения от страна на представители на Българския охлювъден съюз и Съюза на производителите на биотор и протеиново брашно от червени калифорнийски червеи за разписването на ветеринарномедицински изисквания към обектите за отглеждане на охлюви и калифорнийски червеи”.

 

С предложените промени към селскостопанските животни се добавят охлюви и калифорнийски червеи. По отношение на изискванията към терените за изграждане на нови животновъдни обекти в проекта има нова точка, според която се допуска „едновременно отглеждане на селскостопански животни и калифорнийски червеи, с изключение на свободно отглеждане на птици и източнобалкански свине“.

 

В нов раздел се разписват Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на охлюви. Люпилните за отглеждане на охлюви задължително разполагат с камера за съхранение на охлюви за възпроизводство, зали за оплождане и снасяне на яйца, лаборатория за разсяване на яйца, инкубатор, камера за съхранение на хайвер, които са оборудвани с необходимите за това системи, съгласно одобрен проект по НАССР.

 

Фермите за угояване на охлюви трябва да имат изградени угоителни паркове с минимална площ от 0,5 дка, разделени на угоителни полета, да са водоснабдени от съществуващ водопровод, да са електроснабдени, както и да имат ограда с височина поне 1.5 м.

 

Проектът разписва и Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на калифорнийски червеи. При отглеждане на калифорнийските червеи на открито трябва се използва твърда повърхност, а при отглеждане на закрито трябва да бъдат изградени още оранжерия със стелажи. Не се допуска третиране с химически препарати на лехите с червеите и тора, с който се хранят, е записано в проекта.

 

С промените в Наредба 44 се въвеждат и специални изисквания при транспортиране на органичен тор до и от животновъдния обект. Собствениците на стопанства за охлюви и калифорнийски червеи ще трябва да водят дневници на животновъдните обекти за отглеждане на охлюви и калифорнийски червеи по образец.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!