Продукти от риба тон, които поначало са с по-високо съдържание на живак, ще бъдат допуснати за влагане във фуражите.
 
 
Това предвижда проект за промени в Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите, които Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане.
 
Промените се налагат във връзка с европейското законодателство, стана ясно от доклад на зам.-министър д-р Янко Иванов. През декември миналата година е публикуван Регламент № 2017/2229 на ЕК за измениние на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО за максимално допустимите граници за олово, живак, меламин и декохинат.
 
Докладът на зам.-министъра обяснява, че много съпътстващи и странични продукти на хранително-вкусовата промишленост, предназначени за храни за домашни любимци, са основно от риба тон. 
 
„Определените понастоящем максимално допустими граници за живак за тези съпътстващи и странични продукти са по-ниски от максимално допустими граници за живак за риба тон за консумация от човека”, изтъква зам.-министърът.
 
Предложената промяна е продуктите от риба тон да се включат на отделен ред в приложението към наредбата, като границата за съдържанието на живак в тях се повиши от 0,5 на 1,0 милиграм/кг.
 
 
„Европейският орган по безопасност на храните прие научно становище относно безопасността и ефективността на меден оксид, като фуражна добавка за всички видове животни. В становището се посочва, че в някои случаи нивата на олово в меден оксид надвишават действащите в Съюза максимално допустими граници за олово, но установените нива не пораждат опасения във връзка с безопасността. Целесъобразно е максимално допустимата граница за олово в меден оксид да бъде адаптирана”, коментира зам.-министър Иванов. 
 
Европейският орган по безопасност на храните е приел и научно становище за безопасността и ефективността на гуанидинооцетната киселина, като фуражна добавка за пилета за угояване, кокошки и петли за развъждане, и свине. 
 
В добавката гуанидинооцетната киселина се съдържа меламин до 20 милиграма/кг. Европейският орган по безопасност на храните е стигнал до заключение, че това “не поражда” опасения. В сегашната наредба не е определено максимално допустима граница за меламин в гуанидинооцетната киселина. В проекта за изменение са записани именно 20 милиграма/кг.
 
Срокът за обществено обсъждане на проекта за промени в наредбата е до 13 януари 2019 г.