Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за животновъдството бе приет днес на първо четене от депутатите в народното събрание, които се завърнаха по банките след коледната си ваканция. 
 
 
Основен акцент в закона са промените, свързани с условията и реда за признаване на развъдните асоциации, както и за одобрение на развъдните програми. Предвижда се развъдната дейност да се извършва от организации, които са признати за развъдни и са с одобрена развъдна програма. 
 
В проекта е въведено подаване на едно общо заявление и при отговаряне на условията за признаване на организацията е предвидено министърът на земеделието, храните и горите да издава разрешение за извършване на развъдна дейност. 
 
Премахнато е изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, като тези документи ще се проверяват по служебен път. Опитът през последните години наложи разписване на изискване за извършване на задължителна, предварителна проверка на място от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, след подаване на заявлението от развъдната организация и сформиране на комисията за неговото разглеждане. 
 
 
Очаква се тази промяна да подобри контрола върху развъдната дейност и да позволи преодоляване на съществуващи практики, като цялата процедура ще е с продължителност пет месеца, при четири месеца към настоящия момент. В законопроекта са изброени случаите, в които министърът на земеделието, храните и горите отказва да издаде разрешение съобразно изискванията на Регламента. 
 
В предложената промяна са разписани по-подробно случаите, в които нова развъдна програма, с която се кандидатства за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност, застрашава изпълнението на вече одобрена развъдна програма на съществуваща организация. За първи път с предложените изменения е предвидена процедура, която дава възможност за промяна на вече одобрена развъдна програма. С предложените промени се въвежда възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност на организацията при констатирани нарушения, когато тази организация осъществява селекция и репродукция със селскостопански животни с повече от една порода. 
 
Законовата промяна ще даде възможност развъдното сдружение да продължи дейността си с останалите породи, като след отстраняване на пропуските за дадената порода отново кандидатства за одобрение на развъдна програма. За осигуряването на публичност и прозрачност на работата на развъдните организации, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. Предвидени са и нови административнонаказателни разпоредби по отношение на извършването на развъдната дейност.