Публикуването на предложението на Европейската комисия (ЕК) за Многогодишна финансова рамка след 2020 г. предстои на 2 май 2018 г., а на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП - в края на май тази година.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов съобщи това пред представители на браншови организации. На срещата той представи резултатите от първите три месеца на българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „Земеделие“, съобщи пресцентърът на земеделското министерство.
 
„Трябва да имаме предвид, че преговорите по законодателните предложения за ОСП след 2020 г. могат да бъдат приключени, едва след като Европейският съвет постигне споразумение относно политическите елементи на Многогодишната финансова рамка след 2020 г. По представената информация, това споразумение не се очаква да бъде постигнато преди втората половина на 2019 г“., обясни министърът.
 
„Земеделският бранш успяхме да изработим една рамка за бъдещата ОСП и се радваме, че Българското председателство се придържа към нея“, заяви  Цветан Филев, председател на асоциацията на тютюнопроизводителите.
 
Първите три заседания на министрите в рамките на българското председателство бяха посветени на Съобщението на Европейската комисия  (ЕК) относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г., озаглавено „Бъдещето на прехраната и земеделието“.
 
 
„Дебатът в голямата си част беше публичен и се радваше на огромен интерес. За нас като председателство беше важно да покажем какви са настроенията и позициите на различните държави членки“, подчерта Порожанов и припомни, че в ролята си на председател България е движещата сила на работата на Съвета.
 
Държавите членки приветстваха предложението на Комисията за повишаване на настоящото ниво на субсидиарност, като същевременно настояха да се осигурят еднакви условия на изпълнение за държавите членки и да се запази „общият“ характер на ОСП.
 
Като цяло държавите членки подчертаха важната роля на директните плащания за постигане на целите на ОСП и изразиха съгласие, че директните плащания имат за цел да подпомагат доходите на земеделските стопани, като компенсират съществуващата разлика между тях и доходите в други отрасли и допринасят за справедлив жизнен стандарт.
 
На заседанието на Съвета на 19 март бяха приети Заключения на Председателството,  които имат за цел да подпомогнат ЕК при изготвянето на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП. 
 
Основните послания в Заключенията са:
 
- ОСП следва да бъде допълнително подобрена чрез повишаване на сегашната й добавената стойност и чрез опростяване на политиката, съгласно новия модел за постигане на резултати с цел намаляване на административната тежест;
 
- Партньорството със земеделските стопани следва да бъде засилено и земеделските производители да останат в центъра на политиката;
 
- Бюджетът на бъдещата ОСП следва да бъде адекватен на нейните по-амбициозни цели по отношение на предоставянето на обществени блага, по-специално в областта на опазването на околната среда и изменението на климата;
 
- Необходимо е държавите членки да разполагат с повече субсидиарност и гъвкавост, вземайки предвид националните и регионални особености, което ще допринесе за по-ефективното  изпълнение на политиката.