Националната био асоциация (НБА) отправи предложение до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов земи от Държавния поземлен фонд да се отпускат с конкурс под аренда на фермери, които желаят да създадат нови земеделски стопанства.
 
 
„В изпълнение на чл. 47б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи да се прилага конкурсна процедура за отдаването им под наем/аренда по отношение на лица, които са земеделски стопани - физически лица, за създаване на нови земеделски стопанства, до размер на 30 хектара в секторите плодове, зеленчуци, животновъдство и етерично-маслени култури“, гласи проектът на НБА.
 
Според предложението, провеждането на политика в областта на управлението на Държавния поземлен фонд би могло да подобри усвояването на средствата, предоставяни от ЕС по линия на Програмата за развитие на селските райони в България (2014-2020 г.), както и в програмните периоди след това.
 
Писмото се спира подробно и на другите очаквани ползи за селското стопанство и за обществото като цяло. Един от ефектите е, че отпуснатата под аренда земя ще даде възможност на физически лица да получават доходи от земеделие, за да издържат себе си и своите семейства. По такъв начин може да се намали безработицата в селските райони, като се създадат нови работни места.
 
 
От НБА подчертават, че секторите Подове, Зеленчуци, Животновъдство и Етерично-маслени култури са изключително ангажиращи човешка работна сила. Така има възможност да намалее миграцията на хора от селата към градовете, предизвикана от липсата на поминък сега.
 
Освен това ще се създаде възможност новорегистрирани земеделски стопани да кандидатстват по схеми и мерки на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
НБА се спира и на някои други обществени ползи от новосъздадените стопанства. Ще се увеличи, например, предлагането на български продукти до крайния потребител. Ще се намали броят на лицата, които нямат трайна ангажираност в селските райони.
 
Ще се увеличат приходите за държавния бюджет, тъй като изброените аграрни сектори имат относително висока добавена стойност. В същото време ще се намалят разходите на фиска за безработни лица в селските райони. Сред ползите Асоциацията посочва и увеличаване на стопанската стойност на земеделските земи от Държавния поземлен фонд.
 
„Изразяваме готовност и желание за участие в работна група за изготвянето и прилагането на критерии за допустимост в конкурсна процедура по реда на чл. 47б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, подчертава писмото от НБА.