С проекта за Закон за защита на растенията в българската нормативна уредба се въвеждат европейските законодателни норми за повишаване качеството и безопасността на растителната продукция.

 

Новият законопроект създава възможност за решаване на възникнали в практиката проблеми чрез въвеждане на общи принципи на интегрирано управление на вредителите; уреждане на изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители, които са нови за страната или са ограничено разпространени; детайлни правила за упражняване на първоначалния и последващ контрол върху регулираните дейности в областта на защитата на растенията и пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове.

 

Предвидено е одобряването на Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ количествени и други цели, мерки и срокове за намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда.

 

С приемането на законопроекта ще се постигне по-пълно съответствие на националните разпоредби с тези на ЕС в областта на растителната защита, ще се осигурят по-добри възможности за опазване на земеделските култури, ще се подобри процесът на разрешаване на продуктите за растителна защита, като същевременно се ограничи до минимум тяхната употреба с оглед защитата на здравето на хората, животните и околната среда. Всичко това ще спомогне да се повиши качеството и безопасността на храните от растителен произход.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!