Страните-членки на ЕС се споразумяха за обща позиция относно опростяването на ОСП 2014-2020, а Европейската комисия представи първия набор от предложения – фокусиран върху екологично насочените  площи, съобщават от Института за агростратегии и иновации. 
 
Правителстватa призоваха Брюксел да намали бюрокрацията в редица области, особено по отношение на изискванията и контрола за екологизиране, в т.нар. "Заключения на Съвета" за опростяване на ОСП, приети на Съвета в Брюксел на 11 май.
 
На 11 май Комисията предложи някои първоначални ходове за опростяване, а именно предоставяне на повече свобода на действие на национално ниво по отношение на екологично насочените  площи, за да може новите правила да влязат в сила още тази година.
 
В заключенията на Съвета се казва още, че държавите-членки са се споразумяли на 11 май да вземат предвид "преразглеждането и опростяването", за които настоява комисарят по земеделието Фил Хоган. Хоган поиска още от Европейския парламент да консолидира мнението на членовете на Европейския парламент в свой "доклад по собствена инициатива" по-късно тази година.
 
В момента Комисията прави ревизия на цялото законодателство на ОСП, с конкретни предложения за облекчаване на бюрократичната тежест, като то трябва да бъде представено до края на 2015 г. – като се започне с директните плащания, пазарните мерки и схемата за защита на качеството на селскостопанските и хранителни продукти.
[news]
Хоган подчерта, че тези предложения няма да променят основното законодателство – регламентите на Общата селскостопанска политика – по-скоро вторичното законодателство (делегираните актове и актоветe за изпълнение ), които поясняват подробнo правилата за прилагане и имат за цел да се осигури унификация в целия блок.
 
Позеленяване, контрол
 
В заключенията си Съветът призовава Комисията да покаже "гъвкавост" в рамките на 2015 г., предвид трудностите, пред които са изправени земеделските стопани и администрациите. Изпълнителната власт на ЕС трябва да се съсредоточи върху "даването на съвети и превантивните мерки" тази година, се съгласиха от правителствата на държавите-членки.
Изобщо не е изненадващо, че опростяването на екологичните изисквания е ключова тема за Съвета. В решението си за реформи Комисията се ангажира да преразгледа  екологично насочените площи след 2015 г. и да предложи промени, ако има "значително намаляване" на потенциалната производителност на стопанствата.
 
Държавите-членки искат още от Комисията да опрости прилагането на правилата за постоянни пасища, диверсификация на културите и определянето на видовете екологично насочени площи. Изискванията за схеми, признати като "еквивалентни" на позеленяването, също могат да бъдат опростени, като се даде възможност за „по-голяма гъвкавост на държавите-членки по отношение на въвеждането им, предвид природните условия и като им се позволяват по-целенасочени проверки," съгласиха се правителствата.
 
В заключенията си Съветът призовава и за "по-пропорционален и съобразен с риска подход" по отношение на контрола, като заявява, че честотата на проверките следва да предвиди риска и разходите, ефективността на разходите, целите и резултатите. Комисар Хоган е заявил, че е готов да променя и в бъдеще регламента за извършването на проверки, така че те да са по-свързани с реализацията и резултатите.
 
Правителствата са съгласни, че многократните проверки на позеленяването трябва да се избягват и искат "пропорционални" намаления на плащанията и санкциите в случай на неспазване на изискванията, особено за дребни нарушения. Няма да се прилагат санкции през 2015 г. и 2016 г., но от 2017 фермерите ще са изправени пред опасността за намаляване на тяхното "базово" плащане, както и за 30 % загуба на плащанията за екологизиране.
 
В заключенията на Съвета се посочва още, че насоките, дадени от Комисията до държавите-членки относно прилагането и ефективността на разходите при докладването  са две области с "големи възможности за опростяване".
 
Други елементи, където правилата могат да се опростят, са "практическото прилагане" на определението за активен земеделски стопанин, за допустимостта за субсидиране на юридически лица по схемата за подпомагане на млади земеделски стопани,  схемата за подпомагане на дребни земеделски стопани и обвързаното подпомагане, казват още правителствата.
 
Пазарни мерки, развитие на селските райони
 
Що се отнася до инструментите за управление на пазара, Комисията е създала "работна група", за да се приведат около 200 регламентa по ОСП в съответствие с Лисабонския договор.
 
Работната група трябва да се съсредоточи върху редица въпроси, включително избягването на ненужни изисквания за докладване, рационализирането на пазарните стандарти за премахване на ненужната административна тежест и опростяването на изискванията за организациите на производители и оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците, се казва още в заключенията на Съвета.
 
Държавите-членки трябва да имат по-голяма гъвкавост и по отношение на използването на предпазни мерки, като например частното складиране и публичната интервенция. Работната група трябва да проучи възможността за прилагането на кризисни инструменти, особено в страните, в които се касае за малки обеми на продукцията, пише още в документа.
 
Що се отнася до развитието на селските райони в рамките на ОСП, втори стълб – програмирането и одобрението на национални/регионални програми следва да бъде опростено и тяхното наблюдение и оценка да са по-леки, завяват правителствата.
 
"Не бива да се добавят нови условия и изисквания по време на процеса на одобрение на програмата, които не са предвидени в приложимото законодателство". Правителствата искат още правилата по втори стълб за програмиране и отчитане да бъдат хармонизирани с тези на другите структурни и инвестиционни фондове на ЕС.
 
Междинен преглед?
 
Въпреки че Комисията заяви, че предложенията за опростяване, които предстоят тази година, ще се фокусират върху вторичното законодателство (делегирани актове и актове за изпълнение), е налице желание някои от основните регламенти на ОСП също да бъдат преразгледани.
 
Държавите-членки остават разделени по отношение на идеята за официален "междинен преглед” на регламентите в ОСП през 2017 г. или 2018 г., някои държави са за, а някои против идеята за повторно започване на преговори толкова скоро.
 
Членовете на Съвета се споразумяха вчера да не призовават за междинен преглед, но да помолят Комисията "да представи инициативи за опростяване през есента на 2015 г." и "междувременно да се помисли за по-нататъшни инициативи за опростяване".
 
Краткосрочният акцент: трябва да се ревизират делегираните актове и актовете за изпълнение да се подобрят ръководствата; да се предостави техническа помощ и да  се улесни сътрудничеството и обмена на добри практики между администрациите, се посочва в документа.
 
"В дългосрочен план, въз основа на опита, придобит по време на първите години от пълното прилагане на ОСП, следва също така да се положат усилия за опростяване по отношение на основните актове".
 
Съгласно решението за реформи от 2013 г. Комисията трябва да представи доклад за резултатите от новата ОСП до края на 2018 г.. Комисар Хоган намекна, че може да разгледа и възможността да предложи цялостна реформа на ОСП през 2017 г..
 
Реакция на Комисията
 
Комисар Хоган поздрави председателството за  работата му по постигането на консенсусното решение на Съвета за опростяване на ОСП и приветства проведените разговори, като каза, че всичко това ще бъде "важен принос" за текущото преразглеждане на ОСП.
 
Сега Хоган ще "направи оценка и ще отговори“ на направените заключения, но той припомни на министрите на земеделието, че на национално ниво органите също могат да действат в посока да "намалят тежестта на местно ниво за земеделските стопани".
 
Изпълнителната власт на ЕС ще продължи да преглежда законодателството на ОСП за още  възможности за опростяване, облягайки се на първия набор от предложения, представени на 11 май от Хоган.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!