Нова тарифа за таксите при бране на гъби и диви плодове, както и за ползване на дървесина и паша в защитените територии изключителна държавна собственост, прие Министерският съвет. С промените се цели таксите да бъдат изравнени с тези на общинските и пасищата от Държавния поземлен фонд. 
 
През последните 15 години цените на природни ресурси извън Националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ нараснаха значително. Това доведе до прекомерното им ползване в защитените територии. В същото време разходите на държавните структури за съхраняването и възпроизводството на природните дадености, както и за провеждане на необходимите процедури за предоставянето им за ползване, превишават значително приходите от такси.
 
С новата тарифа се защитават интересите на държавата като се компенсират извършените административни и материални разходи. Променят се критериите за заплащане на таксите за паша. Те ще се определят на декар и според броя на пашуващите животни. По нов начин ще се плаща и за добив на сено – не на кг, както досега, а върху единица площ.  

Вижте и новите такси:

 

№ по ред

 

Наименование

 

Мярка

 

Такса

(лева)

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

I.

 

Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения - предмет на Закона за лечебните растения)

 

 

 

1.

 

Хвойна синя

 

кг

 

0,20

 

2.

 

Шипка

 

кг

 

0,10

 

3.

 

Орех, обикновен кестен

 

кг

 

0,20

 

4.

 

Други

 

кг

 

0,05

 

II.

 

Гъби в сурово състояние

 

 

 

1.

 

Манатарка

 

кг

 

0,40

 

2.

 

Пачи крак

 

кг

 

0,30

 

3.

 

Сиво-жълт пачи крак

 

кг

 

0,15

 

4.

 

Рижийка, челядинка

 

кг

 

0,10

 

5.

 

Масловка

 

кг

 

0,05

 

6.

 

Смръчкула

 

кг

 

0,50

 

7.

 

Други

 

кг

 

0,10

 

III.

 

Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено

 

 

 

1.

 

Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце над 10 животински единици на един регистриран земеделски производител

 

дка

 

10.00

2

Едър рогат добитък, коне, катъри, магарета, мулета и овце до 10 животински единици на един собственик

дка

3.00

 

3.

 

Добив на сено

 

дка

 

1,50

 

IV.

 

Дървесина

 

 

 

1.

 

Иглолистни обли дървени материали:

 

 

 

1.1.

 

Едър:

 

 

 

 

- Iа клас на сортимента

 

куб. м

 

75,00

 

 

- I клас на сортимента

 

куб. м

 

50,00

 

 

- II клас на сортимента

 

куб. м

 

40,00

 

1.2.

 

Среден:

 

 

 

 

- III клас на сортимента

 

куб. м

 

25,00

 

 

- IV и V клас на сортимента

 

куб. м

 

15,00

 

1.3.

 

Дребен

 

куб. м

 

12,00

 

2.

 

Широколистни обли дървени материали от бук, дъб, габър и други твърди широколистни:

 

 

 

2.1.

 

Едър:

 

 

 

 

- Iа клас на сортимента

 

куб. м

 

75,00

 

 

- I клас на сортимента

 

куб. м

 

50,00

 

 

- II клас на сортимента

 

куб. м

 

40,00

 

2.2.

 

Среден:

 

 

 

 

- III клас на сортимента

 

куб. м

 

20,00

 

 

- IV и V клас на сортимента

 

куб. м

 

12,00

 

2.3.

 

Дребен

 

куб. м

 

10,00

 

3.

 

Широколистни обли дървени материали от цер, акация, липа, бреза и други меки широколистни:

 

 

 

3.1.

 

Едър:

 

 

 

 

- Iа клас на сортимента

 

куб. м

 

40,00

 

 

- I клас на сортимента

 

куб. м

 

35,00

 

 

- II клас на сортимента

 

куб. м

 

30,00

 

3.2.

 

Среден:

 

 

 

 

- III клас на сортимента

 

куб. м

 

20,00

 

 

- IV и V клас на сортимента

 

куб. м

 

12,00

 

3.3.

 

Дребен

 

куб. м

 

10,00

 

4.

 

Широколистни обли дървени материали от орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни:

 

 

 

4.1.

 

Едър:

 

 

 

 

- Iа клас на сортимента

 

куб. м

 

130,00

 

 

- I клас на сортимента

 

куб. м

 

80,00

 

 

- II клас на сортимента

 

куб. м

 

60,00

 

4.2.

 

Среден:

 

 

 

 

- III клас на сортимента

 

куб. м

 

20,00

 

 

- IV и V клас на сортимента

 

куб. м

 

12,00

 

4.3.

 

Дребен

 

куб. м

 

10,00

 

5.

 

Дърва за горене и вършина

 

 

 

5.1.

 

Дърва от иглолистни и меки широколистни дървесни видове

 

пр. куб.м

 

4,00

 

5.2.

 

Дърва от твърди широколистни дървесни видове

 

пр. куб.м

 

10,00

 

5.3.

 

Вършина

 

пр. куб.м

 

1,00

V

Други продукти

 

 

1.

Шишарки

кг.

0.20