Писмото за премината първа проверка се изисква при приема на проекти по мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани по ПРСР в биологично направление, за да се получат точки. Ако документът не е наличен, а кандидатът е заявил приоритет по посочения критерий, проектът няма да получи точки по този критерий, съобщиха за Фермер.БГ от Държавен фонд Земеделие във връзка с поставен казус от Националното обединение на младите фермери в България (НОМФБ). 
[news]
"Във връзка с изисванията на чл. 13, ал. 1, т. 3, "проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007)"  и в случай че кандидатът е заявил приотитет по този критерий за оценка, той е длъжен при подаване на проекта да представи: 
 
Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо лице ИЛИ копие от сертификат от контролиращо лице, валиден към датата на предоставянето му, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/биологични по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007. 
 
Ако документът не е наличен, а кандидатът е заявил приоритет по посочения критерий, проектът няма да получи точки по този критерий, посочват от Фонд Земеделие.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!