Хърватското председателство посочи ключовите приоритети в земеделието. Страната пое председателството на 1 януари 2020 г. 

Мерките за климата и директните плащания - ще има ли сблъсък?

Напредъкът на дискусиите по пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) ще бъде най-важната тема за хърватското председателство, става ясно от бюлетин на земеделското министерство. Бързото приемане на регламента относно преходните правила, с цел да се избегнат възможни прекъсвания, ще проправи пътя за безпрепятственото продължаване на прилагането на мерките по двата стълба. 

Особено внимание ще бъде отделено на „нуждите на уязвимите, селски общности и по-нататъшната модернизация на земеделието и селските райони, с цел да се повиши конкурентоспособността на европейските земеделски стопани и предприятия” - това се казва в изявление на официални представители, които посочват концепцията за „Умните села“ като ключова приоритетна област. 

Подобно на предишните председателства, Хърватия ще продължи да наблюдава ситуацията на селскостопанските пазари и да информира делегациите за развитието на международната търговия. По въпросите на безопасността на храните, ветеринарните, санитарните и фитосанитарните въпроси, Хърватия ще се застъпва за еднакво ниво на фитосанитарна защита в рамките на ЕС и равни условия за европейските производители и търговци.

Трудни преговори: Екологични земеделски практики – какво е това?

В областта на безопасността на храните, здравето и хуманното отношение към животните председателството ще продължи да ръководи дискусиите относно мерките за предотвратяване, контрол и ликвидиране на болестите по животните на европейско ниво. Европейската зелена сделката и стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъдат централни теми през шестмесечния период (до 30 юни), като председателството ще продължи и дебата за приемането на новата Европейска стратегия за горите за периода след 2020 г. 

Първото заседание на Съвета, под ръководството на земеделския министър Мария Вучкович, е определено за 27 януари и ще бъде последвано от заседания на 17-18 февруари, 23-24 март, 27-28 април (в Люксембург), 25-26 май и 29-30 юни (в Люксембург). Неформалното заседание на Съвета по земеделие ще се проведе в Сплит между 7-9 юни, където министър Вучкович ще ръководи дебата за селските райони и семейните ферми. 

Какво свърши и къде ни оставя финландското председателство?

Финландското председателство излезе с доклад за напредъка на страната относно дебата за бъдещата реформа на ОСП. Въпреки добрата основа, която Финландия успя да даде, в трите законодателни документа остават редица открити въпроси от политически и технически характер.

Трите законодателни документа включени в пакета за реформа на ОСП са: Регламент относно стратегическите планове на ОСП; Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП, както и Регламент за общата организация на пазарите на селскостопански продукти. Общата позиция на Съвета относно бъдещата селскостопанска политика ще бъде финализирана едва след приключване на преговорите за Многогодишната финансова рамка (МФР).

Ето и най-важните идеи, които оставя след себе си финландското председателство:
Единен общ процент на финансиране за целите, свързани с околната среда и климата, който да обхваща и двата стълба. По този въпрос министрите считат, че тази идея може да бъде допълнително проучена и е необходима сериозна техническа работа, за да бъде реализирана. Действителният процент (или фиксирана сума) може да бъде определен само след като споразумението за следващата МФР е постигнато. Предложението на председателството е вместо да се отделят 30% от втория стълб за целите, свързани с околната среда и климата, държавите членки да отделят определен процент от общия си пакет за ОСП (първи и втори стълб) за тези цели. 

При директните плащания финландското председателство посочва, че страните от ЕС са разделени по въпроса за обвързаната подкрепа. Председателството се застъпи за Комисията и отчете, че настоящият текст представлява балансиран компромис между гледните точки на различните страни-членки.

Финландия предлага държавите членки да изплащат преразпределителното плащане само на стопанства, по-малки от лимит, определен от тях. Този лимит може да се основава или на броя хектари, или на икономическия размер на стопанството.


Въпреки продължаващите преговори редица държави членки са на мнение, че не виждат осезаем напредък в дискусиите. Според тях непрекъснато се цитират едни и същи аргументи, като условността за малките земеделски стопани, стратегическите планове, дискусиите за прехвърлянето на средства между 1-ви и 2-ри стълб - все теми, които са обсъждани многократно.


След председателството на Финландия стават ясни няколко точки:
- трябва да се работи повече по новия модел на изпълнение на ОСП, заради несигурността относно МФР;
- всякакви дискусии срещу външната конвергенция са загуба на време, тъй като това е фундаментален принцип, съгласно Договора за ЕС;
- новата ОСП ще бъде по-зелена, без значение дали еко-схемите и мерките по втори стълб ще бъдат доброволни или задължителни.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.