Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане в началото на тази седмица новия проект на Закон за земята. Пълното му име е Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.
 
 
„Това е второ публикуване на този закон за обществено обсъждане. След разговора в Комисията по земеделие в Народното събрание бяха дадени предложения вътре да залегне и Законът за аренда в земеделието, и Законът за опазване на селскостопанското имущество, който е остарял и има доста неприложими разпоредби в него поради смяна на обществени отношения и изобщо на модела в България“, обясни пред журналисти зам.-министър Вергиния Кръстева.
 

В новия законопроект влиза също правната материя от двата действащи специални закона - Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за опазване на земеделските земи.

 
„Формулирани са общи правила за договорите за съвместно ползване на земеделските земи, като е запазена спецификата на отделните договори за наем, договор за аренда, договор за съвместно ползване, които са вече разпространени и добре прилагани в практиката“, посочи като акцент зам.-министърът.
 
В новия законопроект е предвидено ограничаване на продължителността на договорите за ползване на земеделски земи - тема, която широко се обсъжда в обществото. 
 
„Предвидили сме договорите да бъдат със срок до 10 години за едногодишни полски култури и за трайни насаждения – до 30 години. Целта е да се постигне по-добър баланс между собственици и ползватели на земеделска земя, като се избегне дългосрочната обвързаност с договори, които в даден момент могат да станат неизгодни за собствениците например. 
Определен е минимален срок на договорите за аренда 5 години“, допълни Вергиния Кръстева.
 
За договорите за аренда остава в сила изискването те да бъдат сключвани с минимум 50% от съсобствениците. Договори за наем и съвместно ползване остават с минимален срок от 1 година, като те ще се сключват с поне 25% от съсобствениците. 
 
„Считаме, че това е една по-облекчена процедура за уреждане на ползването и е наистина добре работеща практика, която се е доказала“, отбеляза зам.-министърът.
 
Подобрена е процедурата и за изготвяне на масиви за уедрено ползване или така популярното „споразумение за ползване“.
 
 
Проектът предлага законов ред за определяне на размера на средното рентно плащане. Създадена е нова процедура за стимулиране на млади земеделски стопани в сектора. Те ще имат облекчен достъп до Държавния поземлен фонд (ДПФ) с предоставяне под наем или аренда на свободни земеделски земи без търг. 
 
„Тази процедура е в съответствие и с приоритетите на ЕС за промяна в сектора и неговото подмладяване“, каза Вергиния Кръстева.
 
Общественото обсъждане на проектозакона ще продължи до 16 януари 2019 г. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заяви, че правителството вероятно ще внесе проекта за разглеждане от Народното събрание преди изтичането на определения за това срок - 28 февруари 2019 г.