Новото изменение за обратното начисляване на ДДС за производителите на зърно и маслодайни култури влиза в сила от 1 януари 2014 г. „При обратното начисляване, този, който продава определената група стоки, няма да начислява ДДС, а данъкът ще се начислява от получателя на стоката, който ще има и правото да ползва данъчен кредит“, обобщи Раймонда Овчарова, експерт от НАП, която представи механизма на схемата за обратно начисляване на ДДС пред зърнопроизводител.

 

Има и изключения от общата схема – това са случаите, в които се осъществяват вътреобщностни доставки, внос и износ, както и при вътреобщностностните придобивания и при тристранните операции. Обратното начисляване на ДДС ще се прилага само за зърнени и технически култури, посочени в част втора на Приложение Б от Закона. За всички останали култури, които земеделските производители са произвели или закупили и препродали, ще се прилага общия ред за начисляване на ДДС.

 

Овчарова обясни на земеделските производители как става регистрирането и отчитането за доставките. „Когато доставчикът е данъчно задължено лице, независимо дали е регистриран или не по ДДС, а получателят на доставката е данъчно задължено лице, регистрирано по ДДС, то доставчикът документира доставката с фактура, в която като основание за неначисляване на ДДС се изписва „обратно начисляване на ДДС по чл. 163А, ал.2 от ЗДДС“.

 

В случаите когато доставчикът е данъчно задължено лице, а получателят не е регистриран по ДДС, доставчикът на зърнени и технически култури издава фактура, в която начислява 20% данък, допълни Овчарова. Начисляването на ДДС е задължително и за зърнопроизводители, нерегистрирани по ДДС, но продаващи на регистрирани лица. Основните сделки, при които зърнопроизводителите, ще трябва да прилагат механизма за обратно начисляване на ДДС, ще са при закупуване на семена за посев или в случаите когато производителят купува зърно или маслодайни култури.

 

„Най-общо, когато получавате дадена стока трябва да отразите три документа. Единият е фактурата, с която сте получили стоката – в тази фактура отразявате само общи данни за доставката. Вторият е протокол, с който начислявате данък и с който ползвате данъчен кредит. И третото - този протокол се отразява веднъж в дневника за покупки и веднъж – в дневника за продажби. Експертите обясниха прилагането на механизма за обратното начисляване на ДДС и с нагледни примери и образци на документи. По отношение на ускореното възстановяване на ДДС.

 

„Тъй като не начислявате данък, вероятно всеки месец ще излизате на възстановяване. Основанието е, че покупките ви ще превишават значително вашите продажби, тоест данъкът, който сте начислили при покупките, ще надвишава данъка, начислен при продажбите“, каза Овчарова. Тя обясни кой има право да възстановява ДДС по този ред – това са земеделските производители, които за последните 12 месеца преди текущия имат облагаеми доставки със ставка 20% (каквито се водят и тези с обратното начисляване на ДДС) на произведени от него зърнени и технически култури на обща стойност повече от 50 на сто от общата стойност на всички извършени облагаеми доставки.

 

За да могат да са спокойни, че ще си възстановяват ускорено ДДС, земеделските производители трябва да водят много стриктно аналитично счетоводство, предупредиха експертите от НАП. По отношение на преходния режим за прилагане от НАП поясниха, че той касае сделките, по които има фактурирани авансови плащания, например. В този случай, след влизането в сила на закона за обратното начисляване на ДДС, тези сделки, по които реално доставката приключва след влизането на закона, трябва изцяло да вървят по реда на обратното начисляване. Фактурите за авансово плащане ще бъдат анулирани и ще се издаде нова фактура за целия размер на доставката по новия ред.

 

Справка за регистрираните по ДДС лица, може да бъде направена на интернет страницата на НАП, раздел „Услуги“ в публичния бюлетин.

Повече подробности гледайте във Фермер.БГ TV:

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!