Нови правила за приемане на животни в кланици и задълженията на самите пунктове са регламентирани в Наредба № 2 от 28 юли 2022 г. за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце по скàлите на Съюза, отчитане и докладване на пазарните цени на някои категории кланични трупове и проверки в кланиците. 

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Наредба 2 е обнародвана в брой 64 на Държавен вестник от 9 август 2022 г. Тя отменя сега действащата Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове. С нея се уреждат:

•    задължението за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце съгласно броя на кланетата;
•    изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата;
•    редът и методът за идентификация, класификация и претегляне на кланичните трупове;
•    редът за събиране и предаване на резултатите от класификацията;
•    редът за изчисляване и докладване на цените;
•    редът за извършване на проверки в кланиците;
•    редът за разглеждане на споровете относно класификацията.

Задължителна класификация на кланични трупове се извършва във:

•    кланици, които са одобрени предприятия за търговия с храни от животински произход, отговарящи на приложение III на Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.;
•    кланици, в които седмично са заклани повече от 20 животни от едър рогат добитък на възраст от поне 8 месеца като средногодишен брой;
•    кланици, в които седмично са заклани повече от 200 свине като средногодишен брой;
•    кланици, в които седмично са заклани повече от 80 животни от дребен рогат добитък на възраст под 12 месеца като средногодишен брой.

Кланиците, които работят на ишлеме, класифицират труповете и за тях се изготвят протоколи. Докладът, който се изпраща в Министерството на земеделието (МЗм), съдържа данни само с резултата от класификацията.

В МЗм се поддържа електронен регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата за предходната календарна година. В регистъра се вписват и кланиците, извършващи доброволна класификация.

Кланицата обявява по подходящ начин и на видно място ценова листа за информация на собствениците или доставчиците на животните.

Ценовата листа трябва да съдържа определените от кланицата цени по категория и клас (конформация и степен на залоеност), на които се изкупуват класифицираните кланични трупове на база кланично тегло. Тя се актуализира всяка седмица и/или при промяна в цената на изкупуване.

Вижте още за правилата за класификация на говеда, свине и агнета до 12 месеца и над 13 кг ТУК.