В момента липсват диагностикуми за изследване на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), обяви доц. д-р Емилия Радева Иванова, директор на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Ръководството на БАБХ е обявило през септември тази година обществена поръчка за доставка на тестове за диагностика, но процедурата е обжалвана. Затова на 7 декември Институтът е преминал към пряко договаряне без предварително обявление. Покана за участие в обществената поръчка е изпратена само до една фирма. Това е софийската „Асклеп – Фарма“ ООД.
 
Поръчката е за доставка на 56 004 дози от инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство – набор от китове за диагностика на Африканска чума по свинете чрез метода на полимеразно-верижна реакция (PCR) в реално време.
 
Прогнозна стойност на доставката е посочена в размер на 1 395 916,67 лв. Макар че за участие е поканена само една фирма, като критерий за възлагане на обществената поръчка е посочено „най-ниска цена“.
 
 

В документите за откриването на процедурата доц. д-р Емилия Радева Иванова обяснява как се е стигнало до тази ситуация.

 
„В Централното управление на БАБХ с Решение № 5248-Ю/19.09.2018 г. е открита „Открита процедура“ за доставка на диагностикум за изследване на АЧС и с Решение № РД11-2338/20.11.2018 г. На възложителя е избран изпълнител на поръчката, но решението за избор на изпълнител се обжалва и възпрепятства възлагането на поръчката и навременното снабдяване с диагностикума“, пише директорът на института.
 
Тя допълва, че тъй като в момента липсва диагностикум за изследване на болестта, е необходимо незабавно да се осигури такъв с цел осигуряване на изследвания за откриване на заболели животни и предприемане на необходимите навременни мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта. 
 
Според директора това води до невъзможност за спазване на сроковете по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и обуславя необходимостта от откриване на настоящата процедура на договаряне без предварително обявление.
 
Отварянето на ценовото предложение на фирмата, посочена за изпълнител, е било насрочено за 12 декември тази година.