Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) планира провеждането на пет нови безплатни обучения за земеделци по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ от Програмата за развитие на селките райони.

Курсовете ще се провеждат в следните направления:

Трайни насаждения – 150 учебни часа
Зеленчукопроизводство - 150 учебни часа
Алтернативно животновъдствоотглеждане на охлюви – 30 учебни часа
Алтернативно животновъдство – отглеждане на червен калифорнийски червей  – 30 учебни часа
Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор – 8 учебни часа

Кой може да се обучава?
1.Земеделски производител, регистриран по реда на Наредба No 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2.Управител на юридическо лице/едноличен търговец или нает с трудов договор в  юридическо лице или едноличен търговец или физическо лице, което е регистрирано  като земеделски производител по реда на Наредба No 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
3.Физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;
4.Управител/едноличен търговец или нает с трудов договор в юридическо лице/едноличен търговец, което е собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд;
5.Одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба No 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Бенефициенти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР, които нямат завършено селскостопанско образование задължително трябва да се обучават.

Обучението е напълно безплатно за земеделските производители. Поемат се всички разходи, включително за път до мястото на провеждане, осигуряват се хотел и храна.

Повече информация можете да намерите ТУК


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!