Европейският парламент ще гласува днес, 12 март, нова директива на ЕС за защита на земеделските производители и малките предприятия за производство на храни срещу нелоялните търговски практики.
 
 
Целта на новата директива е да се гарантира по-справедливо отношение към фермерите, а също и към малките и средните предприятия за производство на хранителни продукти, които са уязвими в случаите на несправедливо отношение от страна големите бизнес партньори, като супермаркети или търговци на дребно.
 
На малките доставчици често им липсва сила при договаряне с големи купувачи, като е възможно и да нямат алтернативи, за да пласират продукцията си, отчитат експертите на Европарламента.
 

Какво представляват нелоялните търговски практики?

 
Това са практики от типа „бизнес - бизнес“, които грубо се отклоняват от доброто търговско поведение и противоречат на представите за добросъвестност и лоялност. Обикновено те се налагат едностранно от по-силната страна.
 
Такива практики може да възникнат на всеки етап от договорните отношения: по време на преговорите, по време на изпълнението на договора или след това.
 
 
Европейският законодател е наясно, че нелоялните търговски практики може да имат опасни последици за общия пазар в Съюза. Те може да застрашат оцеляването на по-малките производители на храни и да попречат на достъпа до нови пазари.
 
Възможно е също да се окажат препятствие пред инвестициите в нови продукти и технологии. За по-слабия партньор има опасност да възникнат неочаквани разходи или той да получи по-ниски приходи. Друга опасност, която е потенциално свързана с натиска на големите, е появата на  свръхпроизводство и допълнителното генериране на хранителни отпадъци.
 
Новите правила ще определят минимални стандарти. Те ще забранят конкретни практики с цел защита на дружествата с оборот до 350 млн. евро, като ще се отнасят за производители, кооперации, преработватели на храни и търговци на дребно. Правилата ще се прилагат и за доставчици извън ЕС.
 
 
Правилата ще забранят:
 
- Забавени плащания при доставката на нетрайни храни;
- Анулиране на договор в последната минута;
- Едностранни договори или договори с обратно действие;
- Принуждаване на доставчика да заплати за загубата на продукти;
- Отказ на писмен договор.
 
Други действия, като например връщането на доставчика на непродадената продукция, ще бъдат разрешени, само ако са договорени предварително от двете страни.
 
Нелоялните търговски практики се срещат във всички сектори, но създават особено тежки проблеми при предлагането на храни на пазара, тъй като в този процес земеделските производители може да бъдат поставени под прекомерен икономически натиск, отчита Европейският парламент.