Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) сигнализира МЗХ за проблем в земеползването, който се поражда от последно приетите от Народното събрание промени на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на 21 юли. 
 
В направеното допълнение към чл.37в, ал.2 на Закона се отнема възможността имоти с начин на трайно ползване (НТП) трайни насаждения да участват в доброволните споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи. Според НАЗ разпоредбата ще окаже негативно въздействие върху земеползването и ще създаде реален риск от изключване на обработваеми площи и превръщането им в пустеещи земи. Причината е в съществуването на множество имоти с НТП трайни насаждения, които в даден момент са излезли от този си статут, трансформирани са в ниви и понастоящем се ползват като такива. Потърпевши в случая се явяват ползвателите, които обработват земята с неактуализиран от собствениците НТП. В този смисъл, допълнително препятствие пред земеползването ще бъде и невъзможността за разпределение на бели петна с неактуален НТП.
 
С оглед началото на кампанията по сключване на доброволните споразумения по чл.37в, НАЗ призовава МЗХ да предприеме спешни мерки за прилагане на ускорена процедура за актуализиране на НТП на земеделските площи по административен път, съобразно реалното им ползване.
 
Процедурата следва да се позовава на Параграф 2ж от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, където изрично се посочва, че при създаването на масиви за ползване „при необходимост се взема предвид актуалният начин на трайно ползване от цифровата орто фото карта“.