Министерството на земеделието и храните публикува за публично обсъждане проект на Наредбата за прилагане на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 

В проекта на наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. В проектът на наредба са регламентирани: допустимите за подпомагане кандидати, допустимите за подпомагане инвестиции/разходи, размерът на финансовата помощ, размерът на допустимите разходи, условията за допустимост към кандидатите и проектното предложение, предвидените приоритети по подмярката. 
 
Основни положения: 
Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал. 
 
Подпомагат се дейности, които допринасят за постигането на целите на подмярката, а именно: 1. подобряване цялостната дейност, конкурентоспособност и модернизиране на земеделските стопанства за производството на качествени земеделски продукти; 2. подобряване опазването на компонентите на околната среда; 3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства. 
 
 
Допустими кандидати 
По подмярката се подпомагат проекти, представени от: 1. Земеделски производители; 2. Признати организации на земеделски производители на земеделски продукти в съответствие с националното и европейското законодателство за организации на производители или признати групи на производители одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014-2020; 3. Юридически лица в случай на проекти за колективни инвестиции. 
 
 
Допустими инвестиции 
По подмярката се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или 2. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или 4. подобряване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или 5. подобряване условията на труд, и/или 6. подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или 7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или 8. подобряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
 
Финансови условия 
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 % в следните случаи: 1. проекти, подадени от млади земеделски производители; 2. интегрирани проекти; 3. проекти, свързани със сливания на организации на производители; 4. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 5. проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители; 6. проекти подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност. 
 
Финансовата помощ се увеличава с 15 % за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка „Биологично земеделие” от ПРСР. 
 
Финансовата помощ се увеличава с 20 % за проекти за колективни инвестиции представени от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители. 
 
Максималният размер на финансовата помощ за индивидуален проект, представен от един земеделски производител е не повече от 70 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 
 
Максималният размер на финансовата помощ за проект за колективни инвестиции, представен от един кандидат/ползвател на финансова помощ е не повече от 90 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро. 
 
Максималният размер на общите допустими разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи по под мярката, за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро. 
 
Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро. 
 
Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи от 6 до 10 земеделски производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 750 000 евро. 
 
Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 5 000 000 евро. 
 
Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска техника за проекти за колективни инвестиции предприети от юридически лица включващи над 10 земеделски производители и/или групи/организации на производители за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро. 
 
Приоритет по мярката се предоставя за: 
1. проекти, представени от млади земеделски производители; 2. кандидати, тютюнопроизводители за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн; 3. проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично - маслени и медицински култури”; 4. проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти; 5. проекти с инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността или свързани с опазване на околната среда; 6. проекти, изпълнявани в Северозападен район и/или в райони с природни и други специфични ограничения; 7. проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност; 8. проекти за инвестиции в иновации в стопанствата; 9. кандидати с интегрирани проекти и/или проекти за колективни инвестиции; 10. проекти, водещи до допълнителна/устойчива заетост в стопанствата; 11. проекти, които се изпълняват на територията на селски район.
 
Тежестта на посочените критерии ще бъде определен от Комитета по наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
 
Изтеглете от ТУК:
 
 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!