Правителството прие Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоцид или на група биоциди.
 
 
С приемането на наредбата подзаконовата нормативна рамка се привежда изцяло в съответствие с измененията и допълненията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, и конкретно на член 18, стана ясно от съобщение на правителствения пресцентър.
 
В него се казва при какви условия здравният министър издава разрешения за допускане на биоцид на българския пазар.
 
 
 
Документите, които заявителите подават в Министерство на здравеопазването за разрешение за предоставяне на пазара на биоцид, трябва да се приложи и техническо досие на препарата.
 
Неговата форма и съдържание, както и тези на документите, представени от заявителя за издаване на съответните разрешения, се определят с наредба на Министерския съвет.
 
 
Досега изискванията към техническото досие, необходимо за издаване на разрешение за биоцид, са регламентирани в наредба, която обаче е била приета на отпаднало правно основание.
 
Новата наредба решава този проблем. Тя осигурява и достъп на юридическите лица до актуални изисквания към документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на биоциди на пазара.