Народните представители гледат на първо четене Закона за защита на растенията, внесен от Министерски съвет, предаде Фокус. В общите разпоредби на законопроекта са определени предметът на закона, мерките по прилагането на европейското законодателство в областта на растителната защита, изброени са публичните регистри и дейностите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като компетентен държавен орган за осъществяване на официалния контрол в страната.

Във връзка с опазването на земеделските култури от икономически важните вредители се въвежда изискване да бъдат прилагани общите принципи за интегрирано управление на вредителите. Определят се условията и редът за извършване на интегрирано производство на растения и растителни продукти, и ред за обявяване на каламитет или епифитотия от икономически важни вредители.
[news]
По отношение на фитосанитарния контрол е разписан ред за движение, внос и износ на растенията и растителните продукти, и за осъществяване на фитосанитарен контрол при транзитно преминаване и реекспорт. Министърът на земеделието и храните ще може да разпорежда прилагане на спешни мерки при непосредствена опасност от разпространение на карантинни вредители.

Регламентиран е ред за биологичното изпитване на растителнозащитните продукти; за тяхната търговия, преопаковане, съхранение и за съответния последващ контрол; за тяхното класифициране, категоризиране, опаковане, етикетиране, рекламиране и употреба; за пускането на пазара и употребата на семена за посев, третирани с продукти за растителна защита. В закона е разписан и ред за производството и вноса на неодобрени активни вещества, за тяхното съхранение, транспорт и износ, както и ред за производство, съхранение и транспортиране на неразрешени продукти за растителна защита.

Въвежда забрана за въздушно пръскане на земеделски култури, освен в случаите, когато липсват други възможности за контрол на вредителите или когато въздействието върху здравето на хората и околната среда е очевидно по-малко в сравнение с наземното прилагане на продукти за растителна защита.

Предвидено е Министерският съвет да одобри Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди, съдържащ цели, мерки и срокове, с оглед намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда, и за насърчаване въвеждането на интегрирано управление на вредителите или на алтернативни методи.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!