Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведат на 12 април (четвъртък) информационна среща за представяне на процедура за подбор на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Срещата ще започне от 16:00 ч. в гр. София на ул. „6-ти септември“ 37, съобщиха организаторите. Те канят за участие земеделски производители, еднолични търговци и представители на еднолични дружества с ограничена отговорност.
 
На срещата експерти от НССЗ ще представят условията за кандидатстване по процедурата, а представители на ОИЦ-София ще покаже как става електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). 
 
Процедурата по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” е отворена за кандидатстване до 14 юни 2018 г. 
Целта ѝ е да  подпомогне процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и да насърчи заетостта. 
 
 
Общият бюджет на процедурата е 43 027 600 лв., а размерът на финансовата помощ за един кандидат е до левовата равностойност на 25 000 евро, като не е необходимо съфинансиране, припомниха от Центъра.
 
ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.001-0020-C01, изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 28 информационни центъра, които функционират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, като е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.