„Постоянният диалог, публичността и сътрудничеството с общините гарантира по-ефективното усвояване на средства по Програмата за развитие на селските райони“,  заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева.
 
 
Министерството успешно приключи информационната кампания по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.
 
С поредица от кръгли маси управляващият орган, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“, даде конкретни насоки на общините за по-добро изпълнение на одобрените проекти, съобщи пресцентърът на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
В периода 27 февруари – 12 март 2018 г. срещи бяха организирани в София, Враца, Велико Търново и Стара Загора. На кръглите маси присъстваха представители на 165 общини от селските райони с одобрени 254 проекта по подмярка 7.2. 
 
 
Снимка: МЗХГ
 
Д-р Василева представи основните изисквания и условия по обявения втори прием на проектни предложения по подмярката на дейности, свързани с изграждане или реконструкция на уличната мрежа, образователна и спортна инфраструктура, площи за широко обществено ползване и общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
 
 
Бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ през 2018 г. е в размер на 100 милиона евро. 
Проектите по мярката за първи път се подават електронно през системата ИСУН, като приемите ще продължат 120 дни за всяка процедура.