Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора.
 
 
Промените описват правилата за регистрация и воденето на регистър на първите изкупвачи на сурово мляко, както и за подаването на месечни декларации за общото количество изкупено сурово мляко.
 
„Суровото мляко от производител се доставя и изкупува на територията на страната въз основа на сключен писмен договор за доставка с първи изкупвач, който трябва да е вписан в предвидения за целта регистър“, посочва проектът.
 
Стопанството на производителя от своя страна трябва да има регистрирани млекодайни животни в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
Друг текст уточнява, че договорите за доставка могат да бъдат срочни или безсрочни, като минималният срок по договора е 6 месеца, но производителят има право на писмен отказ от този срок.
 
"С направените изменения и допълнения се прецизират текстовете за минималните изисквания по съдържанието на договорите“, коментира зам.-министър Цветан Димитров в мотивите за проекта. В промените са отразени някои изводи от натрупания опит от 2015 г. досега при прилагането на договорите за изкупуване на мляко, като целта е да се създаде по-голяма яснота.
 
 
По думите на зам.-министъра, създава се ред за извършване на проверка за идентификация на производителите на сурово мляко при подаване на заявленията от първите изкупвачи за регистрация на договорите. По-подробно е описана общата процедура по прием на заявленията за регистрация на договорите от първите изкупвачи. 
 
Срокът за подаване на заявление за анекси за изменение на съществуващи или нови договори с отстранени нередовности се удължава на 15 работни дни, вместо 14 календарни дни.
 
„С цел намаляване на административната тежест се урежда подаването на заявления за регистрация на договорите по електронен път чрез електронен модул, предоставен от Държавен фонд "Земеделие", като задълженото лице може да избере подаване на заявлението на място на хартиен носител или чрез електронния модул“, подчертава зам.-министърът.
 
Броят на проверките при производителите на краве мляко се намаляват от 2% на 1%, като се въвежда условие те да обхващат не по-малко то 10% от регистрираните първи изкупвачи за всеки 12-месечен период, считано от 1 април.
 
Предвидена е и проверка на изкупвачите, които не са изпълнили задълженията си по отстраняване на нередовностите и непълнотите в сключените договори, както и на регистрираните изкупвачи, които не са подали заявление за регистриране на договори за доставка на сурово мляко.
 
Урежда се протоколирането на резултатите от проверката на място и възможността за обяснения и възражения на производители или първия изкупвач по направените констатации.
 
Въвежда се нова глава втора "а" и две нови приложения, с които се изпълняват разпоредби на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. 
 
С това не се въвеждат нови процедури, и не се увеличава административната тежест, а се описват действащи правила, вече утвърдени със заповеди на министъра на земеделието.
 
Глава втора "а" урежда приемането на заявлението и изискуемите документи  за регистрация на първи изкупвач, отстраняване на нередовности, срокове за разглеждане на документите и вписване в регистъра, както и случаите на отказ от вписване и прекратяване на регистрацията.
 
Описана е и процедурата за подаване на месечните декларации от първите изкупвачи за общото количество краве мляко, като за улеснение в приложението е предвиден образец на декларацията.
 
Срокът за внасяне на коментари и предложения от заинтересованите лица по проекта за промени в Наредба № 1 от 2015 г. изтича на 25 април тази година.