След като  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)изрази в свое становище опровержение на доклада на Европейската агенция по лекарствата, в което се казва, че в България масово се използват антибиотици в животните, и Министерството на земеделието, храните (МЗХГ) и горите публикува своята позиция. 
 
 
В него се казва, че БАБХ взима всички мерки предлаганите на пазара храни да са безопасни за потребителите и до 30 септември 2017 г. са изпитани 290 проби и не е констатирано наличие на антибактериални (антибиотични) субстанции. 
 
През 2016 г. са изпитани 521 проби. Констатирани са три несъответстващи проби при патешко месо, показали наличие на тетрациклин. През 2015 г. са изпитани 532 проби. Констатирана е една несъответстваща проба пчелен мед, показала наличие на сулфатиазол. По всички случаи са проведени разследвания и са предприети съответните административни мерки.
 
Всяка година БАБХ изготвя Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарномедицински продукти (ВМП) и замърсители от околната среда в храни и суровини от животински произход. Тя има за цел да контролира неправилна употреба на ВМП. 
 
 
Фермерите са длъжни  да спазват ветеринарномедицинските изисквания и изискванията за хуманно отношение към животните. 
БАБХ припомня, че всеки фермер е длъжен да спазва ветеринарномедицинските изисквания и изискванията за хуманно отношение към животните.
 
Всеки собственик на животновъден обект трябва да го регистрира съгласно ветеринарното законодателство и да сключи договор с регистриран ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване. То включва както лечебна дейност, така и изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България. 
 
Ветеринарномедицински препарати се прилагат само от регистриран ветеринарен лекар или под негов надзор. 
Недопустимо е фермерът да провежда лечение без знанието на обслужващия ветеринарен лекар. Фермерът закупува медикаменти от ветеринарна аптека само с рецепта издадена от обслужващия ветеринарен лекар.
 
За всеки ветеринарномедицински препарат (ВМП) се спазва съответния карентен срок, който е  необходимият интервал от време между последното прилагане на ВМП върху животни при нормални условия на употреба и клането им или получаването на хранителни продукти от тях, който гарантира, че в храните от животински произход не се съдържат остатъчни субстанции от ВМП в количества, превишаващи максимално допустимите стойности за активни субстанции, съгласно европейското законодателство.
 
 
Добитата продукция през този период не се допуска да постъпи в хранителната верига.
Официалните ветеринарни лекари (ОВЛ) осъществяват контрол върху фермера за спазване на ветеринарномедицинските изисквания и тези за хуманно отношение при отглеждане на животни. Те осъществяват контрол и върху дейността на регистрирания ветеринарен лекар, които обслужва обекта. 
 
При промяна в общото състояние на животните или завишена смъртност, фермерът е длъжен незабавно да уведоми регистрирания ветеринарен лекар. Той от своя страна при констатиране на признаци и възникване на съмнения за заразно заболяване, незабавно уведомява ОВЛ.