Съставят се актове за редица нарушения на животновъдните обекти в град Кочериново, където бяха открити мъртви животни. Инспекторите провериха и други стопанства в общините Кочериново и Рила, като за откритите нарушения и несъответствия също ще бъдат връчени актове на собствениците, съобщават от БАБХ.

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

За проверените по сигнал животновъдни обекти в град Кочериново стана ясно на 19 април. Те са собственост на различни юридически лица, но на практика фамилно свързани. Множеството нарушения, открити там, са свързани с биосигурност, идентификация на животните, хуманно отношение и други. По данни на информационната система ВетИС във въпросните обекти се отглеждат множество и различен брой говеда, коне, овце и кози.

БАБХ: Физическите проверки на инспекторите на агенцията установиха, че има сериозни разминавания в наличния брой на животните в обектите, включително липси на животни.

При първата проверка в един от обектите и около него бяха установени трупове и останки от трупове на повече от 11 говеда и овце. Проверката на служителите на БАБХ първоначално е била затруднена от отказ на собствениците да присъстват и да окажат съдействие. След намесата на полицията е получен достъп до животновъдния обект, като до този момент е бил направен опит за прикриване на останките на животните от работници в обекта.  

Констатираните нарушения свидетелстват за липса на проследимост по агрохранителната верига – налични неидентифицирани животни с неизвестен произход, липсващи животни, липса на записи за третирания с ветеринарномедицински продукти. Сериозни пропуски са открити по спазването на мерките за биосигурност. 

БАБХ: Не са спазени и изискванията за съхранение и унищожаване на странични животински продукти, като собственикът не е уведомил и не е предал в обект за обезвреждане умрели животни и СЖП, останки от които са намерени при проверката. 

Служителите на БАБХ установиха и нарушения в хуманно отношение към животните. Налице са несъответствия с изискванията за отглеждане на животни, за което свидетелства и състоянието на част от тях. 

Открити са също множество ветеринарномедицински продукти (част от тях с изтекъл срок на годност) без налични издавани рецепти от регистриран ветеринарен лекар. 

За констатираните несъответствия ОДБХ Кюстендил е в процес на съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения в съответствие със Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).