Предложените от аграрното министерство промени в наредбата по мярка 10 „Агроекология и климат“ не са достатъчни, за да се ограничи възможността за източване на средства от европейския и републиканския бюджет, обяви Националната Био Асоциация.
 
Сдружението разпространи свое становище по проекта за изменение и допълнение на Наредба №7 за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Общественото обсъждане на предложените промени е до 17 февруари.
 
Да се определи таван на подпомаганите площи от 50 ха/500 дка по всички направления по агроекологичните мерки 10 и 11 е едно от предложенията на биопроизводителите.
 
Да се намали финансовото подпомагане по направлението за превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи. Редица стопани целенасочено арендуват негодни за ползване площи на ниска рента, като мочурища, глини, солници, площи, които естествено се наводняват. Впоследствие те не извършват дейност по тях, а просто ги заявяват по визираното направление, обясняват от Асоциацията.
 
До 31 юли на следващата година Държавен фонд земеделие (ДФЗ) да уведомява писмено бенефициентите за извършени и/или неизвършени плащания по тях. Този срок е реално 1 месец след крайния срок, в който се извършват плащанията, базирани на площ. В момента такъв изцяло липсва, твърдят биопроизводителите.
 
Министърът на земеделието служебно да гарантира бюджет за земеделски стопанства, които прилагат агроекологични дейности по мярка 10, като същевременно стопанствата са изцяло биологични и са в приоритетния сектор „Плодове и зеленчуци“.
 
Да се редуцират санкциите към коректни земеделски стопани, които биват глобявани поради липсваща точна методика. Асоциацията критикува ДФЗ заради постоянно променящите се начини за измерване на земеделските парцели.