Няма промяна в методиката за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 214 „Агроекологични плащания“.
 
 
Когато при проверка на място или административни проверки, извършвани от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция се установи, че за съответните парцели, пчелни семейства или животни не са спазени базовите изисквания, минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита, и изискванията по управление, плащанията за биологичните дейности се отказват или намаляват съгласно методика, утвърдена от министъра на земеделието, храните и горите. Това е записано в наредбите за прилагане на мярка 10, мярка 11 и мярка 214.
 
Със заповеди № РД 09-233, № РД 09-234 и № РД 09-235 от 12 март 2017 г. на министъра на земеделието и храните е утвърдена методика по чл. 16 от Наредба № 7 от 2015 г., която се прилага за заявления за подпомагане, подадени през кампания 2016 за директни плащания. С настоящите заповеди се указва, че утвърдената методика ще се прилага и за заявленията за подпомагане по мярката, подадени през кампания 2017 г.