От дълго време се говори за подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Очаква се през идната седмица наредбата за процедурата да бъде публикувана за обществено обсъждане, научи Фермер.БГ.
 
 
Въпреки че не можа да стартира през изминалата година, както беше заложено в индикативната годишна работна програма на ресорното ведомство, през 2019 г. ще бъде отворен първият прием по подмярката за сътрудничество.
 
Източник: EIP-Agri
 
Подпомагането е насочено към функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и устойчивост.
 
Бенефициенти по процедурата могат да бъдат земеделски стопани, научни институти или опитни станции, висши учебни заведения, НПО, МСП в областта на храните и/или консултантски организации. Важно е обаче да се знае, че за сформиране на една оперативна група са нужни най-малко двама души, като един от тях задължително е земеделски стопанин.
 

Източник: МЗХГ

 
Бюджетът за предстояща процедура е определен в размер на  20 000 000 евро, като максималните допустимите разходи са 450 000 евро. Максимален размер за текущите разходи е до 35 000 евро/годишно
 
Мярката поема 100% от одобрените разходи за текущи разходи за сътрудничество и преки неинвестиционни разходи и до 60 % от одобрените разходи за преки разходи, обосновани в проекта.
 
Заедно с подмярка 16.1 през месец септември 2019 г., според инфикативната годишна работна програма на агроведомството, е заложен да стартира и прием по друга подмярка, част от мярка 16. През 2019 г. очакванията са да стартира и първия прием по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“.