Три законопроекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) ще разгледат утре депутатите от Комисията по земеделието и храните в Народното събрание. 

 

Анализ: Един общ закон ще внесе яснота в поземлените отношения

 

Това са законопроектите внесени от  Йордан Апостолов, Борис Ячев и Христиан Митев от групата на „Обединените патриоти“ на 5 септември,  от Драгомир Стойнев от БСП на 21 септември и от Запрян Янков от ГЕРБ на 27 септември. 

 

В първия текст са посочени промени в условията за отдаване на земеделската земя под наем. Според тях земята ще може да се отдава под наем само от собственика, упълномощено от него лице или такова с права за ползването и управлението на земеделските земи, получени от собственика или упълномощеното лице.
 
 
Упълномощаването за сключване на договор за отдаване на земята под наем ще трябва да е придружено с нотариална заверка. Ако в договора за наем е указано, че земята или части от нея могат да се пренаемат, то наемателят ще се задължава да уведоми писмено в тридневен срок наемодателя и общинската служба по земеделие.
 
Пренаемателят няма да може да има повече права от наемателя, а последният няма да се освобождава от задълженията си към наемодателя, включително и от плащането на наема. Дългосрочните договори за наем на земеделските земи със срок над една година в бъдеще задължително ще се сключват с нотариална заверка.
 
За сключването на договор за аренда също има промени. Те ще могат да се сключват само от собственици или съсобственици, притежаващи над 50% от земята, или от упълномощено лице, което заедно със собственика или съсобствениците притежават над 50% от земята. 
 
Ако страните са постигнали договорка, земята ще може да се преотдава под аренда, което обаче ще влиза в сила след уведомяване на общинските служби по земеделие в района. Това трябва да стане в тридневен срок след подписването на договора. 
 
Според друг от законопроектите право на отдаване на нива под наем или аренда и сключване на договор ще имат собствениците, правоимащи по силата на договора за наем лица, аренда или за съвместно ползване или такива с правомощия за управление на земеделските земи, предоставени писмено с нотариална заверка. 
 
 
При този случай само съсобственици с минимум 25% собственост на земите ще могат да сключват договори за наем или от упълномощено чрез нотариална заверка от тях лице.
 
В законопроекта е записано, че при констатиране на повече от един различен договор за наем, аренда или съвместно ползване на земеделската земя, общинските служби по земеделие ще имат право да спират регистрацията на договори за наемане, аренда или съвместно ползване на земеделските земи. Договорите за аренда се предвижда да се сключват освен от собственика, и от съсобствениците на земеделски земи с не по-малко от 50% собственост върху земите.
 
С третия текст, който предвижда промени в ЗСПЗЗ, се предлага създаване на регистър на собствениците и ползвателите на земеделските земи. Този регистър ще трябва да се актуализира всяка година до 5 август от общинските служби по земеделие. Тази информация трябва да съдържа списъци на собствениците и ползвателите на ниви. 
 
Още един текст ще разглеждат народните представители в ресорната комисия. Това е законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, внесен от Димитър Гечев от ГЕРБ.
 
С него се синхронизира Законът за подпомагане на земеделските производители със Закона за управление на средствата от европейските структури и инвестиционни фондове, а също така и прилагането на инвестиционните мерки по ПРСР чрез Интегрираната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове (ИСУН).  Вижте текста на законопроекта тук.