Обнародваха окончателната версия на Наредбата за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г. Вижте кои проекти ще бъдат приоритетни според наредбата.
 
 
По подмярка 4.1.2 за подпомагане могат да кандидатстват земеделски стопани, чиито стопанства са с икономически размер, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро.
 
Според наредбата приоритет ще се дава на проекти, които:
се изпълняват в сектори "Животновъдство" и "Плодове и зеленчуци"
са на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007
се отнасят за земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони
са свързани с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата
са свързани с инвестиции за напояване
 
Подмярката е насочена към подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез модернизиране или увеличаване на наличните производствени активи, повишаване на енергийната ефективност, инвестиции в машини, оборудване и съоръжения.
 
В приложение 1 може да проследите всички култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и съответно всички животни в приоритетен сектор „Животновъдство“. В приложение 2 може да видите критериите за оценка на проектите.
 
Приложение 1: Култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и приоритетен сектор „Животновъдство“
 
I. Култури в обхвата на приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“
 
Култури
Описание
Зеленчукови култури
1.          картофи, батати
Клубенови зеленчукови култури
Плодови зеленчукови
2.          домати
Плодови зеленчукови култури
3.          пипер
Плодови зеленчукови култури
4.          сладък пипер
Плодови зеленчукови култури
5.          лют пипер
Плодови зеленчукови култури
6.          патладжан
Плодови зеленчукови култури
7.          краставици
Плодови зеленчукови култури
8.          корнишони
Плодови зеленчукови култури
9.          тиквички
Плодови зеленчукови култури
10.         дини
Плодови зеленчукови култури
11.         пъпеши
Плодови зеленчукови култури
12.         бамя
Плодови зеленчукови култури
13.         градински фасул (зелен)
Бобови зеленчукови култури
14.         градинска бакла (зелена)
Бобови зеленчукови култури
15.         градинска грах (зелена)
Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
16.         главесто зеле
Листностъблени зеленчукови култури
17.         карфиол
Листностъблени зеленчукови култури
18.         салата
Листностъблени зеленчукови култури
19.         марули
Листностъблени зеленчукови култури
20.         спанак
Листностъблени зеленчукови култури
21.         магданоз
Листностъблени зеленчукови култури
22.         копър
Листностъблени зеленчукови култури
23.         листно цвекло
Листностъблени зеленчукови култури
24.         киселец
Листностъблени зеленчукови култури
25.         лапад
Листностъблени зеленчукови култури
26.         алабаш
Листностъблени зеленчукови култури
27.         листна целина
Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
28.         моркови
Кореноплодни зеленчукови култури
29.         магданоз – коренов
Кореноплодни зеленчукови култури
30.         целина
Кореноплодни зеленчукови култури
31.         салатно цвекло
Кореноплодни зеленчукови култури
32.         репички
Кореноплодни зеленчукови култури
33.         ряпа
Кореноплодни зеленчукови култури
34.         пащърнак
Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
35.         лук (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
36.         чесън (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
37.         праз
Лукови зеленчукови култури
38.         арпаджик
Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
39.         хрян
Многогодишни зеленчукови култури
Зеленчуци за зърно – варива
40.         леща за зърно
Бобови зърнени култури – варива
41.         градинска бакла (зърно)
Бобови зърнени култури – варива
42.         градински фасул (зърно)
Бобови зърнени култури – варива
Лозя
43.         десертни лозя
Трайни насаждения
Овощни култури
Семкови овощни видове
44.         ябълки
Семкови овощни видове
45.         круши
Семкови овощни видове
46.         дюли
Семкови овощни видове
47.         мушмули
Семкови овощни видове
Костилкови овощни видове
48.         сливи/джанки
Костилкови овощни видове
49.         праскови/нектарини
Костилкови овощни видове
50.         кайсии/зарзали
Костилкови овощни видове
51.         череши
Костилкови овощни видове
52.         вишни
Костилкови овощни видове
53.         едроплоден дрян
Костилкови овощни видове
Ягодоплодни видове
54.         ягоди
Ягодоплодни видове
55.         малини
Ягодоплодни видове
56.         къпини
Ягодоплодни видове
57.         френско грозде (бяло и червено)
Ягодоплодни видове
58.         арония
Ягодоплодни видове
59.         касис
Ягодоплодни видове
60.         бодливо грозде
Ягодоплодни видове
61.         боровинки
Ягодоплодни видове
62.         смокини
Ягодоплодни видове
Черупкови овощни видове
63.         лешници
Черупкови овощни видове
64.         бадеми
Черупкови овощни видове

 

II. Списък с животни в сектор „Животновъдство“

 

Говеда и биволи
1.        Телета и малачета до 1 г.
2.        Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3.        Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4.        Млечни крави и биволици
5.        Месодайни крави
Овце
6.        Овце – млечни, и овце – месодайни
7.        Други овце
Кози
8.        Кози-майки
9.        Други кози
Свине
10.       Свине-майки
11.       Прасенца под 45 дни
12.       Други свине
Птици
13.       Кокошки-носачки
14.       Бройлери
15.       Пуйки
16.       Гъски
17.       Патици
18.       Щрауси
Други
19.       Пчелни семейства

Приложение 2: Критерии за оценка на проектите 
 
Критерии за оценка на проекти
Приоритет
Критерии
Минимално изискване
Максимален
брой точки за посочения приоритет/
критерии
1.
Проекти, които се изпълняват в сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“
 
 
35
 1.1.
 
Проекти на кандидати, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“
В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни съгласно приложение № 10, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни от приложение № 10, се умножава по коефициент.....
35
Пример=
Коефициент
СПО (измерено в евро)
х
0,0044
2.
Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
 
20
2.1.
 
Проекти на кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно  биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91
В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата към дата на подаване на заявление за подпомагане включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към дата на подаване на заявление за подпомагане култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент.....
20
Пример=
Коефициент
СПО (измерено в евро)
х
0,0025
3.
Проекти на земеделски стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони
 
25
3.1.
 
Проекти на кандидати, чиито животновъдни обект/обекти (ако е наличен такъв) и минимум 50 % от използваните земеделски площи са разположени в планински и необлагодетелствани райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.), в сила от 26.02.2008 г.
*
25
4.
Подпомагане на проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата
 
10
4.1.
 
Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата
Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 5 % за земеделското стопанство
10
4.2.
 
Проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата
Над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в стопанството
10
5.
Подпомагане на проекти с инвестиции за напояване
 
4
5.1.
 
Проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване
*
2
5.2.
 
Проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси
Проекти с инвестиции за напояване, за които е осигурено или ще бъде осигурено използването на вода от клон на Напоителни системи или от Сдружение за напояване в обхвата на съответния речен басейн, за които е налице по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи
2
ОБЩО
94