Общо четири са заложените мерки от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014 – 2020 г.), които са предвидени да стартират през месец октомври според последната актуализация на Индикативния график за прием на заявления за подпомагане през 2017 г., публикувана от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

 

Индикативен график

 

Подмярка 7.3 Широколентова инфраструктура

Подмярката е свързана със създаване на широколентова инфраструктура в белите и сиви зони, както и за пасивна широколентова инфраструктура.

 
Допустими разходи
а) Изграждане, придобиване, включително отпускане на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
б) Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;
в) Общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“;
г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.
 
Подмярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Бенефициентите по подмярката трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват/контролират. Превантивните дейности срещу пожари са допустими за подпомагане само в горските територии, класифицирани като средно или високо рискови от възникване на пожар.
 
Допустими разходи
а) Създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура – лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици, горски пътеки и маршрути, противопожарни стени;
б) Закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства;
в) Изграждане/подобряване на хеликоптерни площадки, с изключение на летищни съоръжения за търговски цели;
г) Изграждане/подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
д) Строителство/подобряване на наблюдателни пунктове за борба с пожарите;
е) Закупуване на комуникационно оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести;
ж) Изграждане и подобряване на горски пътища.
 
Подмярка 8.4 Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития
Всички кандидати по подмярката трябва да докажат собственост върху горските територии, с които кандидатстват за подпомагане, или правото си да ги управляват, като възстановителните дейности по подмярката са допустими за подпомагане в горските територии на цялата страна.
 
Допустими разходи 
а) Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено или естествено възобновяване;
б) Презалесяване на пострадалите гори, което включва: изготвяне на технологичен план за залесяване; почвоподготовка; закупуване на залесителен материал; транспорт и временно съхранение на залесителния материал; разходи за труд при залесяване; третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (например, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивидуално или чрез ограждане на залесената площ);
в) Възстановяване на увредени инвестиции, защитни съоръжения, инженерни работи, инсталации, пътеки и места за наблюдение на пожари;
г) Създаване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия.
 
Подмярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти
По подмярката може да бъде закупено оборудване за сеч, но само ако предвиденото устойчиво ползване на дървесина позволява подходящото му ефикасно използване.
 
Допустими разходи 
а) Инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти:
–    изграждане, придобиване или подобрение на сградите за производство;
–    закупуването на нови машини и оборудване за първична преработка на дървесината, както и други работни операции, предхождащи промишлената преработка, до пазарната цена на актива;
–    общи разходи, свързани с инвестицията, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
–    нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки и т.н.
б) Инвестиции в подобряване на икономическата стойност на горите:
–    Осветления и прочистки във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори;
–    Закупуване или вземането на лизинг на щадящи почвата и ресурсите горска техника и оборудване за сеч, извоз и товарене на дървесина за едно или повече стопанства;
–    Разходите по изготвяне на планове или програми за управление на горите.
 
 
В момента тече прием по мярка 14 "Хуманно отношение към животните". Срокът за прилагане на подмярката е до 31 октомври 2017 г.