Инвестиционните мерки винаги са били апетитна хапка за земеделските стопани. И през настоящия, нов програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2023-2027 г. инвестиционните мерки се очаква да бъдат най-предпочитани освен заради възможностите за обновяването на машинния  парк, но и заради инвестициите в напояване.

Гласувайте: Настоявате ли за коригиране на Стратегическия план преди Кампания 2023?

На годишната среща на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), експерти от земеделското ведомство представиха разликите между мярката за Инвестиции в земеделски стопанства и тази за Инвестиции в земеделски стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда.

И по двете мерки минималната стойностна проектите е 15 хил. евро, като бенефициентите са длъжни да представят имат история на земеделското стопанство (12 или 36 месеца в зависимост от категорията стопанство). 

По схемите субсидията покрива 50% от направените разходи, но помощта може да бъде увеличена, ако бенефициентът е от чувствителните сектори.

Допустимите дейности инвестиции в земеделски стопанства са инвестиции в материални и/или нематериални активи и общи разходи.

По мярката могат да кандидатстват земеделски стопани, признати групи и организации на производители и кооперативни обединения на земеделски стопани, които са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

При проекти на групи и организации на производители и кооперативни обединения финансовата помощ е в размер на плюс 25%, като максималното подпомагане на проекти за техника е 750 000 евро, а за друг тип инвестиция - до 1 500 000 евро.

Разлики между двете мерки също има.

Може би най-важната разлика касае инвестициите за напояване. По мярката Инвестиции в земеделски стопанства има специални условия за инвестициите в напояване. Докато при втората мярка - Инвестиции в земеделски стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда, не са допустими инвестиции в напояване.

Друга разлика е, че първата мярка допуска инвестиции в производство на селскостопански продукти, а втората - в биологично и прецизно земеделие, както размножаване и поддържане на генофонда.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg