Пред пчелари се отварят няколко различни варианта за кандидатстване по европейски мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2017 година. Фермери могат да кандидатстват по подмярка 6.1, подмярка 6.3 и подмярка 4.1.2, чийто прием се очаква през началото на 2017 година.Това стана ясно днес на съвместна информационна среща-семинар, организирана от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийски университет – Стара Загора, предаде репортер на Фермер.БГ.
 
 
Деян Дончев е агроикономист в НССЗ-Велико Търново. Той представи накратко най-важните моменти за пчелари при кандидатстването, подаването на документи за второ плащане и дори при подготвянето на бъдещ инвестиционен проект по мярка на ПРСР 2014-2020 г. 
 
„Скоро наближава подаването на документи за второ плащане на одобрените бенефициенти по подмярка 6.1 и 6.3. Тук е важно да отбележим, че по тези две мерки изпълнението на бизнесплана трябва да започне не по-късно от 9 месеца от подписване на договора“, напомни експертът. 
 
Документи
 
Одобрените кандидати, трябва да представят документи за доказване – договор за покупко-продажба на някакъв дълготраен актив и/или приемно-предавателен протокол и/или фактура за закупени материали и/или дълготраен актив и/или платежно нареждане за платена сума. А най-добрият вариант е всички тези документи да ги има и да се представят в Държавен фонд Земеделие (ДФЗ), съветва Дончев.  
 
„За кандидатстване по мерките са нужни и документи за квалификация. Тук съществуват някои различия между подмярка 6.1 и подмярка 6.3. Когато земеделски стопанин кандидатства по подмярка 6.3, то той поема ангажимента да придобие знания в областта на околната среда. Това може да стане по няколко начина. Първо чрез 18-часов платен курс за опазване на околната среда. Второ с безплатен курс от 18 часа по мярка 1, която все още не е стартира, но се очаква прием през втората половина на 2017 г. Третият начин е чрез диплома за завършено образование. Четвъртият вариант е чрез копие на доклад за изпълнени консултантски пакети, като този доклад може да бъде изготвен безплатно от НССЗ. Докато при подмярка 6.1 е нужен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или завършване на такъв по мярка 1.“, обяснява експертът.
 
Инвестиции
 
Във всеки един бизнесплан има заложена поне една инвестиция. Основната разлика при подмярка 6.1 и подмярка 6.3 е, че пределът сумата за извършване на дейности варира. Така, например, при подмярка 6.1 няма предал – инвестицията може да е и за 1000 лв., докато при подмярка 6.3, ако е избрана такава цел (придобиване на оборудване, техника или транспортно средство), то тогава стойността на тази техника трябва да в размер на поне 2000 евро. Разбира се, възможно е и да не бъде отбелязана такава цел, но при повечето пчелари тя присъства, уверява Дончев. 
 
Срокове за подаване на заявка за второ плащане
 
„Изключително важно е да запомним, че 18 месеца след подаването на бизнесплана по подмярка 6.3, трябва да подадем заявка за второ плащане. При повечето пчелари тази дата е около 1 юни 2018 г. Тук е важно да кажем, че заявката за второ плащане се подава ПРЕДИ датата, заложена в бизнесплана ви да изтече, в противен случай, тя няма да бъде приета. По подмярка 6.1 две години и половина от подаване на бизнесплана трябва да се подаде и заявка за второ плащане. В този случай обаче тази дата отново е около средата на 2018 г., тъй като кандидатстването по подмярката бе през 2015 г.“, напомня агроикономистът.
 
Мярка 4.1.2 на ПРСР 2014-2020 г.
 
Друга водеща тема от лекцията на специалиста бе очаквания прием по подмярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства, който е заложен да стартира през началото на 2017 г. Мярката е за малки стопанства, като под „малки“ се разбира от 6 000 до 8 000 евро производствен обем. Това е и основната разлика с мярка 6.3 (от 2 000 до 8 000 евро производствен обем). 
 
„За да може да кандидатствате по подмярка 4.1.2 трябва да бъдете регистриран като земеделски стопанин по Наредба 3; трябва да сте получили доходи от земеделска дейност най-малко в размер на 33% за предходната година и  трябва да сте собственик, наемател или ползвател на животновъден обект и да сте микропредприятие. Фермери, одобрени по мярка 4.1, мярка 4.2 и мярка 6.1 не могат да кандидатстват по подмярка 4.1.2“, разказва Дончев.

Безплатно изготвяне на бизнесплан
 
Финансирането по подмярката е 60% от инвестицията, след закупуване на оборудване или извършване на строителна дейност, като има възможност този процент да се увеличи. Минималният размер на инвестицията е 1250 евро, а максималният е 25 000 евро. Бенефициентите кандидатствали по подмярка 6.3 могат да кандидатстват и по подмярка 4.1.2, като обаче обратното не е възможно. След излизане на Наредба, НССЗ ще изготвя безплатни бизнеспланове за участие по инвестиционната подмярка.