Днес е крайният срок за подаване на декларации за количество произведено и налично зърно за предходната, стопанска 2015 година. Декларацията се подава от зърнопроизводители, които произвеждат зърно на площи от 500 или повече дка. 
 
Декларацията се подава включително и когато в обекта или склада през съответния месец не се съхранява зърно. Подава се нулева декларация. При попълването на декларацията в колоната Количество общо се посочва цялото количество независимо чия собственост е зърното.
 
Декларацията се подава по електронен път или на хартия, от земеделския производител или упълномощено от него лице, в съответната ОДЗ по местонахождение на площите, произвеждащи основните зърнени култури – обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, оризова арпа и соя. Когато декларацията се подава по електронен път, копие от същата е препоръчително да има и при земеделския производител.
 
През периода когато няма добив се посочват крайните произведени количества за реколтната година.