В новия програмен период се предвижда създаването на групи и организации на производители в областта на селското стопанство да става по облекчени процедури, заявиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). От министерството, обаче, подчертаха, че целта е не просто да бъдат създавани фиктивни организации, а земеделските производители наистина да се обединяват в групи и организации, което ще им даде бонусна възможност да се възползват от колективните инвестиции по мярка „Инвестиции в материални активи“, тоест да имат по-висок процент на подпомагане и по-голям горен лимит на инвестиционни разходи.

 

Помощта се отпуска за учредяване на групи и организации на производители в областта на селското производство и горския сектор като ще се подпомагат групи и организации и на производители, които упражняват дейността си на територията на цялата страна. Експерти от МЗХ уточниха, че бенефициентите по тази мярка трябва да отговарят на определението „малки и средни производители” и да са официално признати до края на 2020 г. въз основа на бизнес план.

 

Допустими разходи по мярка „Учредяване на групи и организации на производителите“:
Адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на членове, които са членове на такива групи или организации
Съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажбите и доставки за купувачи на едро
Установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибиране на реколтата и наличностите
Други дейности, които могат да се осъществяват от групи и организации на производителите, като изграждането на умения за стопанска и търговска дейност и организацията и улесняването на иновационните процеси.

 

Финансовата помощ по мярката е под формата на фиксирано годишно плащане, отпускана за не повече от пет последователни години от датата, на която групата или организацията на производителите е призната. Размерът на помощта се изчислява всяка година въз основа на представен бизнес план и се равнява за първата, втората, третата, четвъртата и петата години съответно на 10%, 9%, 8%, 7% и 6% на база годишната продадена продукция от групата/организацията на производителите.

 

Размерът на помощта за всяка група или организация на производителите е не повече от 100 000 евро за първата година, 90 000 евро за втората година, 80 000 евро за третата година, 70 000 евро за четвъртата година и 60 000 евро за петата година. По разчети на МЗХ в новия програмен период по тази мярка ще бъдат подпомонати 40 групи и организации на производители.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!