Ръст от 2% при производството на червено месо през 2019 г. отчита агростатистиката на земеделското министерство.

Бавно върви регистрацията на домашните прасета

111 883.8 тона червено месо (в кланично тегло) е произведено у нас през изминалата година. 79% от него е добито в регистрирани кланици, а 21% – в стопанствата. Произведеното месо в кланиците е 87 870 тона, или с 2.8% по-малко от 2018 г.

През изминалата година броят на кланиците се е увеличил с още шест. През 2019 г. на територията на страната са работили 85 кланици. Най-много от тях са за свине – 74, като специализираните само в тази дейност са 25. Кланиците за дребен рогат добитък са 53, а за говеда – 43. Само 7 кланици в страната извършват клане на биволи и еднокопитни, сочи проучването на аграрното ведомство.

 С 3,3% намалява броят на закланите животни в кланиците, но този на закланите директно в стопанството бележи голям ръст – 12%.

Произведеното месо от над 930 хил. заклани животни в стопанствата е 24 013 тона, което е с 24% повече в сравнение с 2018 г.  От закланите в стопанствата животни най-голям е делът на овцете – 67.6%. Ръст има и при телетата до 1 година, а намаление се наблюдава при юниците. 

Със 106 % се увеличава броят на закланите свине, а този на говедата - с 19.4%. 

Значително се е увеличил добивът на червено месо в личните стопанства през 2019 г., а делът му от общото производство в страната е 21.5%. В стопанствата е произведено с 26.1% повече говеждо месо спрямо 2018 г. 


 През 2019 г. закланите говеда в кланици са с 20,1% по-малко в сравнение с година по-рано, като и общото им кланично тегло намалява с 22,2%. 

Увеличава се броят на закланите телета в категорията до 8 месеца, а броят на младите говеда от 8 до 12 месеца намалява. 

По-малко крави, овце, бикове и волове са заклани в кланиците миналата година спрямо 2018 г. Закланите кози в сравнение с предходната година са с 3,1% повече. Броят на закланите угоени свине се увеличава с 1,3%, но произведеното от тях месо намалява с 0,6 % за една година. 

Произведеното месо от овце и кози бележи ръст с 6,2% в сравнение с 2018 г.

Водещо място в промишленото производство на червено месо през 2019 г. заема Южният централен район с 23,2% от общо произведеното месо и с дял 22,2% от добитото свинско месо за страната. На второ място е Северният централен район.