Обнародването на Наредба 6, касаеща идентификацията на животните в селските райони, донесе редица промени. И въпреки че за проектонаредбата и новостите се заговори още през септември 2017 г., днес те са все още неясни за голяма част от животновъдите.
 
 
Какви са новите обозначения за животните?
С обнародването на наредбата в средата на януари 2018 г. се въведоха два нови вида обозначения за животните – електронни ушни марки и търбушен болус (стомашен имплант).
 
Освен новите обозначения, идентификационните средства вече е необходимо да бъдат тествани в акредитирана лаборатория, одобрена от ICAR (The International Committee for Animal Recording). Тази проба ще се удостоверява със заверени копия на сертификати или удостоверения, издадени след успешно проведени изпитвания, или със заверени копия на документи от компетентния орган на страна-членка на Европейския съюз, където такива средства са били официално одобрени.
 
Има ли краен срок за промяна в идентификацията на животните?
Наредбата залага краен срок за промяна на идентификационното средство, който е до 18 юли 2019 г. След тази дата животновъдите ще имат възможността да избират между три възможности – да поставят по две ушни марки; да поставят едновременно ушна и електронна марка; да поставят две ушни марки, заедно с търбушен болус
 
Идентификацията в момента
С началото на новата година животновъдите имат възможност да избират по какъв начин техните новородени животни да бъдат маркирани. При едрите преживни животни това е електронна ушна марка и търбушен болус. Заедно с това едрите и дребни преживни животни, както и прасетата, ще се обозначават с допълнително поставен баркод върху ушните марки. По този начин стопаните ще бъдат улеснени, от гледна точка на това да не купуват нови пластини при всяка промяна, както беше досега. Отделно от това пчелните семейства ще се обозначават с индивидуални идентификационни табели. 
 
Наредбата гласи и създаване се раздел за „Идентификационни документи (паспорти)“.
 
Тези паспорти ще се издават на:
- едри преживни животни;
- еднокопитни животни;
- домашните любимци, кучетата за служебни, ловни и други цели.