Европейската комисията покани АЗПБ на среща, за да получи експертен коментар по проблемите, свързани с ПРСР. Асоциацията на земеделските производители е една от четирите браншови организации, поканени на срещата, която ще се проведе на 05 юли (вторник) в МЗХ.

 

Срещата е инициирана от службите на Главна дирекция АГРИ на Европейската комисия, като целта е получаване на обратна връзка от страна на неправителствения сектор относно прилагането на ПРСР. На събитието ще присъстват представители на Управляващия орган на ПРСР – дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХ и представители на Държавен фонд „Земеделие“.

 

„АЗПБ от години си сътрудничи успешно с ГД АГРИ и други структури на ЕК и за нас не е изненада, че Комисията е отправила покана към Асоциацията. ЕК познава експертизата и работата на АЗПБ от разработването на ПРСР, от заседанията на Комитета по наблюдение и други съгласувателни процедури. Бих искала да поясня, че ГД АГРИ детайлно чете становищата на неправителствения сектор, който е част от Комитета по наблюдение и така разпознава нивото на компетентност и представителност на дадена браншова организация“, заяви изпълнителният директор на АЗПБ Таня Дъбнишка.

 

„АЗПБ активно участва както в разработването, така и в усъвършенстването на изпълнението на програмата и много от нашите предложения вече се прилагат от администрацията. За съжаление, през годините имахме предложения, които ако бяха възприети своевременно от управляващия орган, биха предотвратили множество от проблемите, които срещаме в момента. Имаме и такива предложения, които не са възприети и към днешната дата. Именно затова очакваме комисията да изрази своята позиция по конкретни предложения и въпроси на Асоциацията“, коментира Таня Дъбнишка.