Европейският парламент ще дискутира в периода 28-31 май идеите на Комисията по селско стопанство в ЕП за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г.
 
 
Комисията прие основните предложения за реформи на своя заседание миналата седмица. Най-важните идеи за усъвършенстване на европейската политика в сектора са обобщени в съобщение на сайта на ЕП. Ето някои тях.
 
Парламентаристите посочиха три основни цели на новата ОСП:
 
- Селскостопанските дейности във всички държави-членки да бъдат обект на същите високи стандарти на ЕС;
 
- По-справедливо финансиране в рамките на ЕС и в рамките на държавите-членки;
 
- Повече възможности за привличане на нови участници и подпомагане на земеделските производители при справянето с кризи.
 
„Политиката на ЕС в областта на земеделието след 2020 г. трябва да бъде по-умна, по-опростена, по-справедлива и по-устойчива, но и добре финансирана и наистина обща за продължаване на доставката на продоволствена сигурност в ЕС“, се казва в съобщение.
Европейските депутати признават, че на държавите членки на ЕС трябва да бъде позволено да адаптират селскостопанската политика на ЕС към техните нужди, но отхвърлят така наречената ренационализация на ОСП, която, според тях, може да наруши конкуренцията на единния пазар. 
 
Предвижда се държавите членки да разработят свои национални стратегии и на тази основа да изберат действията, които най-добре отговарят на тях.
 
 
Като приоритети на новата ОСП Комисията посочва насърчаването на устойчивите земеделски стопанства в рамките на кръговата икономика, подкрепа на иновациите, научните изследвания и интелигентните практики. За тази цел политиката на ЕС по отношение на земеделските стопанства трябва да бъде финансирана в достатъчна степен, а това означава поддържане на бюджета на ОСП на равнище, не по-ниско от сегашното му ниво.
 
Комисията по земеделие настоява също:
 
- Преките плащания да продължат да бъдат изцяло финансирани от бюджета на ЕС.
 
- Да се намали бюрокрацията за задължителните мерки за екологизиране (необходими за получаване на плащания). Те трябва да бъдат ориентирани повече към резултатите, да бъдат опростени и в по-висока степен да се насочат към доброволните мерки.
 
- Да се приеме нов метод на ЕС за изчисляване на директните плащания до 2030 г. за постепенно премахване на критериите за историческа подкрепа и за подпомагане на онези, които предоставят допълнителни обществени блага.
 
Новата ОСП ще трябва да предвиди по-ефикасни начини, за да се гарантира, че подкрепата от ЕС отива за истински земеделски стопани. Освен това ще се изисква целево отделяне на повече пари за подпомагане на съживяване на селските райони.
 
Активни дискусии се очакват по предложението за намаляване на субсидиите за по-големите стопанства, като се въведе задължителен таван на средствата, валиден за целия ЕС. Депутатите настояват да се осигури по-справедливо разпределение на средствата от ЕС между страните-членки, като се имат предвид получените суми и разликите в производствените разходи или покупателната способност.
 
Общо е виждането за подкрепа на младите фермери, както и на стопаните, за които земеделието е нов бизнес. Предлага се също по-силна подкрепа за земеделските производители, които са засегнати от нестабилност на доходите и цените.