Европейска комисия (EK) прие стандарти за подобряване на консултациите, участието и диалога с партньорите*, участващи в структурните и инвестиционните фондове на Съюза (ЕСИФ), включително и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Европейският кодекс за поведение при прилагането на принципа на партньорство изисква от държавите членки да засилят сътрудничеството между съответните органи, отговорни за изразходването на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, както и между партньорите по проектите, така че да бъде улеснен обменът на информация, опит, резултати и добри практики в програмния период 2014-2020 г. Това ще благоприятства ефективното изразходване на финансовите ресурси.

В Кодекса за поведение, който е под формата на правно обвързващ регламент на Комисията от държавите членки се изисква да:

гарантират прозрачност при избора на партньори;

предоставят полезна информация на партньорите, както и достатъчно време — предпоставки за едни ползотворни консултации;

гарантират ефективното участие на партньорите на всички етапи на процеса за всички програми — при подготовката, по време на изпълнението, включително при мониторинга и оценката и др.

Правилата ще се отнасят също за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).


*Партньори са регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от еврофондовете.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!