Европейската комисия (ЕК) предлага промени в правилата за държавната помощ в селскостопанския сектор, като максималният размер за всяко стопанство се увеличи от 15 000 евро на 25 000 евро за период от три години.
 
 
Става дума за сумата, която националните органи могат да отпускат за подпомагане на земеделските производители, без да е необходимо предварително одобрение, стана ясно от съобщение на ЕК.
 
Предложението на Комисията е в отговор на призивите на държавите членки на ЕС за подобряване на подкрепата за земеделските стопани, като в същото време се намалява административната тежест и не се нарушава конкуренцията на пазара.
 
Предложеното изменение на т.нар. Правила за минимални помощи ще определи и нов национален максимален размер на помощта. Таванът ще бъде повишен от 1.0% по сегашните правила на 1,5% от годишната селскостопанска продукция за същия тригодишен период.
 
 
Комисията предлага също да се определи общата сума на помощта, която може да бъде отпусната от държавите членки на всеки отделен селскостопански сектор в размер на 50% от годишната селскостопанска продукция. Целта е да се намали въздействието на тези помощи върху търговията между страните-членки и да се избегне евентуалното нарушаване на конкуренцията.
 
Предлага се също създаването на задължителни централни регистри на равнище страни-членки, които да водят отчет за предоставените помощи de minimis, за да се подобри наблюдението върху този процес.
 
Действащите правила за помощи de minimis позволяват на националните органи да предоставят малки помощи на фермерите без предварително уведомяване на Комисията. Тази форма на подкрепа е особено полезна в случаите на криза, тъй като позволява на националните органи да реагират бързо и ефективно, за да подкрепят уязвимите земеделски стопани, коментираха от ЕК.
 
 
Сега Комисията очаква коментари по предложените промени. В тази връзка започнаха обществени консултации в целия ЕС, като срокът за изпращане на мнения е по новите правила за de minimis ще изтече на16 април 2018 г.