С обнародването на Наредбата за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция (ДВ 58 от 26 юли 2016) се въвежда Директива на Съвета за търговия на семена от зърнени култури. Създава се пространствена изолация по отношение на разстоянията от съседни източници на цветен прашец, които могат да доведат до нежелано чуждо опрашване в участъците за производство на базови и сертифицирани семена от хибриди на Hordeum vulgare, получени чрез метода на ЦМС:
 
– за производство на базови семена – 100 m;
– за производство на сертифицирани семена – 50 m.
 
Посевите за производство на базови и сертифицирани семена от хибриди на Hordeum vulgare, получени чрез метода на ЦМС, трябва да притежават достатъчна сортова автентичност и чистота по отношение на признаците на родителските компоненти, като:
- процентът растения, които очевидно не принадлежат към родителския компонент, не трябва да надхвърля:
 
аа) при производство на базови семена  –  0,1 % за мъжко-фертилната линия В (поддържаща стерилността) и мъжко-фертилната линия R (възстановител на фертилността) и 0,2 % за женския родителски компонент на ЦМС;
 
бб) при производство на сертифицирани семена – 0,3 % за мъжко-фертилната линия R (възстановител на фертилността) и за женския родителски компонент на ЦМС и 0,5 %, ако женският родителски компонент е прост хибрид;
 
б) процентът мъжка стерилност на женския родителски компонент трябва да бъде най-малко: 99,7 % при производство на базови семена; 99,5 % при производство на сертифицирани семена;
 
в) спазването на изискванията от подточки а) и б) се установява при официален последващ контрол.
Сертифицирани семена може да се получават чрез смесено отглеждане на женски мъжко-стерилен родителски компонент с мъжки родителски компонент, възстановител на фертилността.
 
Семената (категория „сертифицирани“) от хибриди на голозърнест овес (Avena nuda), обикновен овес (Avena sativa), пясъчен овес (Avena strigosa), ечемик (Hordeum vulgare), ориз (Oryza sativa), обикновена пшеница (Triticum aestivum), твърда пшеница (Triticum durum), пшеница спелта (Triticum spelta) и самоопрашващо се тритикале (xTriticosecale) трябва да отговарят на следните изисквания:
 
Хибриди на:
Сортова чистота в %, не по-малко от:
голозърнест овес, обикновен овес, пясъчен овес, ечемик, ориз, обикновена пшеница, твърда пшеница, пшеница спелта и самоопрашващо се тритикале
90 %
Hordeum vulgare, получен чрез ЦМС
85 %

 

Вижте целият текст на Наредбата:

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз