Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете, насочени към осигуряване подкрепа на производителите на зеленчуци и плодове, които са пострадали от забраната на внос на някои продукти от Европейския съюз към Руската федерация, днес в ДВ (бр. 61 на ДВ от 5 август 2016).
 
Към досегашните мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете се добавя и още една.
1. изтегляне от пазара; 
2. небране на зеленчуците и плодовете. 
 
Мерките по ал. 1 се прилагат по отношение на следните плодове и зеленчуци:
 
1. домати, включени в код по КН 0702 00 00; 
2. моркови, включени в код по КН 0706 10 00; 
3. зеле, включено в код по КН 0704 90 10;  
4. сладки пиперки, включени в код по КН 0709 60 10; 
5. карфиол, включен в код по КН 0704 10 00;
6. краставици, включени в код по КН 0707 00 05; 
7. корнишони, включени в код по КН 0707 00 90; 
8. гъби от рода Agaricus, включени в код по КН 0709 51 00; 
9. ябълки, включени в код по КН 0808 10; 
10. круши, включени в код по КН 0808 30; 
11. малини, включени в код по КН 0810 20; 
12. десертно грозде, включено в код по КН 0806 10 10;
13. праскови и нектарини, включени в код по КН 0809 30;
14. сливи, включени в код по КН 0809 40 05. 
15. череши, включени в код по КН 0809 29 00
 
 
Определеният среден добив за череши е 10 тона/ха, а максималните размери на подпомагането при изтегляне от пазара са следните: при безвъзмездно предоставяне – 481,4 евро/тон, а по други направления – 320,9 евро /тон.
 
 
Подпомагането на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете се предоставя на:
1. индивидуални производители;
2. организации на производители на плодове и зеленчуци, които прилагат оперативни програми, одобрени при условията и по реда на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.).“
 
Към заявлението за кандидатстване по Оперативни програми ще се прилага копие от заверена регистрационна карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
 
Мярката „небране на зеленчуците и плодовете“ се прилага към насаждения, които са в период на плододаване и са достигнали зрелост. Когато мярката се прилага от производители по чл. 2, ал. 3, т. 1, от площите не трябва да е брана продукция, предназначена за предлагане на пазара.
 
 
С новата Наредба, изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие отказва изцяло или частично изплащането на заявено подпомагане:
1. когато количествата по чл. 6, ал. 1, т. 2, за които са приложени мерки по чл. 6, ал. 1, т. 1, бъдат достигнати;
2. когато не са изпълнени изискванията на чл. 8 и/или по чл. 10, ал. 1, 2 и 3;
3. в случаите на чл. 10, ал. 4 и 5;
4. когато заявителят не отстрани установените нередности и/или непълноти в срока по чл. 11, ал. 5;
5. когато заявените транспортни разходи по чл. 11а не съответстват на направените;
6. въз основа на резултатите от проверките по чл. 12;
7. когато не са изпълнени изисквания на Делегиран регламент (ЕС) 2016/921 на Комисията от 10 юни 2016г. за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци и разпоредбите на правото на Европейския съюз (ОВ, L 154/3 от 11.06.2016 г.)(Делегиран регламент (ЕС) № 2016/921).“