В срок от един месец – до 30 април 2016 г. собствениците на имоти в стопански дворове - организации по параграф 12 от ПРЗ на Закона за собствеността и ползването на земеделска земя - бивши стопански дворове, както и на сгради и съоръжения в тях, трябва да представят документите си за собственост.
 
Документите се предоставят в съответните общински служби по земеделие по местонахождение на имота с цел въвеждане на данните за собственост в създадените регистри и във връзка с процедура по оцифряване на стопанските дворове, съобщават от Областна дирекция Земеделие – Кърджали.