Днес е крайният срок за подаване на заявления за подпомагане на земеделски стопани по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи за подпомагане се подават в областните дирекции на ДФЗ.

 

ДФЗ подпомога малките земеделски стопанства със стартова помощ в размер на левовата равностойност на 15 000 евро.
 
Фермер.Бг припомня, че право на кандидатстване имат регистрирани земеделски стопани, със стандартен производствен обем на стопанствата между 2 хил. евро и 7 999 евро, като през предходната календарна година, те трябва да докажат приходи от земеделска дейност, равняващи се на поне 33% от общите им доходи.