Всички земеделски стопани, които са подали заявления за подпомагане в общинските служби „Земеделие“ по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1”, са легитимни и са в съответствие с Наредба 2 за прилагане на мярка 21 от ПРСР 2014-2020 г. 

De minimis: Започна плащането за плодове, зеленчуци, рози и лозя

Приемът по подмярката започна на 19 август и продължава до 21 септември 2020 г. До момента за финансова подкрепа са кандидатствали общо над 31 000 стопани, от които близо 15 000 са в сектор „Растениевъдство“. 

От ДФЗ правят и важно уточнение за стопаните с пропаднали площи.

В резултат на лоши метеорологични събития през 2020 г. са налице издадени констативни протоколи за напълно пропаднали площи. В някои случаи тези площи не са заявени през Кампания 2020 по схемите по обвързано подпомагане. Те са заявени за подпомагане по СЕПП през Кампания 2020.

Заради получени жалби от засегнати земеделски производители и искане от браншова асоциация в Министерство на земеделието, са направени изменения в Наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21. Това се случва по силата на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, обнародвана ДВ. бр.77 от 1 септември 2020 г.

С направените изменения се дава възможност на близо 200 земеделски стопани, на които са издадени констативни протоколи за пропаднали площи през 2020 г., също да подадат заявления по мярката и проверката за допустимите площи през 2020 г. да се направи според заявените по СЕПП площи, заети със земеделски култури от приложение № 1 на Наредбата. 

Направеното допълнение в чл. 10, т. 1, буква „а“  от Наредба № 2 от 2020 г.  категорично не означава, че „ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПОДАДЕНИ ПРЕДИ 3 СЕПТЕМВРИ, когато са обнародвани поправките, СТАВАТ НЕВАЛИДНИ“.

В чл. 9, ал. 2 от Наредбата е посочено, че всеки кандидат има право да подаде едно заявление за подпомагане само по една от подмерките.

Така кандидатите, подали своите заявления по подмярка COVID 1, НЕ Е НЕОБХОДИМО да подават наново заявления за участие по подмярката, уточняват от Фонда.